Emission from inland waterway transport in the contex of energy, climate and transport policy of the European Union

CC BY-SA Logo DOI

Niskoemisyjna mobilność jest jednym z głównych celów europejskiej polityki transportowej. Polityki energetyczna i klimatyczna wzmacniają potencjał transportu do zmiany w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Dodatkowo promocja multimodalności przyspiesza przesunięcie w kierunku niskoemisyjnych gałęzi transportu, takich jak transport wodny śródlądowy i kolejowy. Pomimo że transport wodny śródlądowy nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, przesunięcie gałęziowe może skutkować zwiększeniem emisji w tej gałęzi transportu w kolejnych latach. Celem artykułu jest analiza emisji w żegludze śródlądowej w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej, w szczególności środków służących redukcji emisji w transporcie wodnym śródlądowym. W celu prześledzenia tych zagadnień przeanalizowane zostały ostatnie dokumenty polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej. Porównane zostały rezultaty dwóch studiów badawczych nad emisjami ze statków rzecznych w celu opisu efektywności energetycznej żeglugi i jej zdolności do włączenia się w cele wyznaczone przez politykę niskoemisyjnej mobilności. Transport wodny śródlądowy charakteryzuje się długą żywotnością silników, mniej rygorystycznymi limitami emisji w porównaniu do innych gałęzi transportu lądowego, jak również relatywnie małym i specyficznym rynkiem statków rzecznych, który tworzy niekorzyści skali. Te cechy determinują większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej. Statki rzeczne emitują relatywnie mniej gazów cieplarnianych, lecz więcej zanieczyszczeń w porównaniu do transportu samochodowego i kolejowego. Większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej zmniejsza także zużycie paliwa. Przynoszą więc one zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne. Nową strategią niskoemisyjnej mobilności w transporcie wodnym śródlądowym jest zasilanie elektryczne. Zmiana zasilania statków w kierunku napędu elektrycznego jest połączeniem technologii i zrównoważonego rozwoju. Digitalizacja jest konieczna dla poprawy konkurencyjności transportu wodnego śródlądowego. Jest ona również narzędziem integracji międzygałęziowej. Może być impulsem do przesunięcia gałęziowego w kierunku żeglugi śródlądowej.

 

The low emission mobility is one of the major goals of the European transport policy. Energy and climate policies accelerated the potential of transport to shift towards low emission mobility. In addition, promoting multimodality will strength the shift towards lower emission transport modes such as inland waterway transport and rail. Although inland waterway transport is not the main source of air pollution in the European Union, the modal shift may result in an increase of emissions from this mode of transport in the next years. The goal of this paper is to trace the issue of emissions from inland waterway transport in the context of European energy, climate and transport policy with particular attention to measures to reduce emissions in inland waterway transport. In order to trace these issues, the latest energy, climate and transport policy documents were analyzed. There is also a comparison of the results of two research studies on emissions from inland vessels in order to describe its energy efficiency and the ability to interfere with the objectives set by the low emission policy. Characteristics of the IWT are the longevity of the engines, less stringent emission limits for inland shipping compare to the other land-based modes of transport and the relatively small and specific market for inland vessels causes disadvantages of scale. These qualities determine most measures for reduction of emission in IWT. The IWT vessels emit relatively few greenhouse gases, but can have rather high values for pollutant emissions, when compared to railways and trucks. Most measures for the reduction of emissions in IWT at the same time also reduce fuel consumption, and therefore have both ecological and economic benefits. New strategy for low-emission mobility in inland waterway transport is electric power. Converting inland ships to electric power is an interface between technology and sustainability. Digitalization is necessary to improve the competitiveness of inland waterway transport. Digitalization is also the tool to provide multimodal integration. This could incentivize a modal shift towards inland waterway transport. 

Tytuł
Emission from inland waterway transport in the contex of energy, climate and transport policy of the European Union
Twórca
Kuciaba Emilia ORCID 0000-0002-7229-1498
Słowa kluczowe
inland waterway transport; transport policy; energy and climate policy; transport wodny śródlądowy; polityka transportowa; polityka energetyczna i klimatyczna
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/ptl.2018.43-06
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2018, nr 3 (43), s. 61-71
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 paź 2021, 14:57:48
Data mod.14 mar 2022, 11:54:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0