Mathematical model of energy production, used to support energy policy in local government units

CC BY-SA Logo DOI

The agrarian process includes many industrial phenomena and events. The goal of economics as a science is to precisely detect and describe the relationships between various market mechanisms. These phenomena can be presented as the desire “to describe reality in terms of systems, their components and relationships, both between components of the system and between different systems” (Jankowski 1997). The energy sector is a special field among many areas of the national economy, and the products of this sector have a major impact on the branches of the economy and the mechanisms of action occurring in them. The publication is devoted to the construction of a mathematical model used to support the energy policy of local government units. The aim of the study is to build a mathematical model of energy production, taking the development potential of renewable energy into account, as well as to propose the desired direction of energy policy development in the analyzed periods to the regional authorities and to offer a model for creating an energy policy in other local government units: poviats, communes. Until now, few authors have comprehensively dealt with this issue. To date, no detailed research has been published on issues related to renewable energy development and the use of mathematical methods in the construction of the energy production model in local government units. The undertaken research is a contribution to the development of knowledge about alternative energy sources in the energy margin.

 

Proces agrarny obejmuje wiele zjawisk i wydarzeń industrialnych. Celem ekonomii jako nauki jest właśnie wykrycie i opisanie związków między różnymi mechanizmami rynkowymi. Zjawiska te można przedstawić jako „dążenie do opisania rzeczywistości w kategoriach układów, ich składników i relacji, zarówno między składnikami układu, jak i między różnymi układami” (Jankowski 1997). Energetyka, spośród wielu obszarów gospodarki narodowej, jest dziedziną szczególną, a produkty tego sektora mają zasadniczy wpływ na gałęzie gospodarki i występujące w nich mechanizmy działania. Publikacja poświęcona jest konstrukcji matematycznego modelu, stosowanego do wspierania polityki energetycznej jednostek samorządu terytorialnego. Celem badania jest zbudowanie matematycznego modelu produkcji energii z uwzględnieniem potencjału rozwojowego energii odnawialnej, a  także zaproponowanie władzom regionalnym pożądanego kierunku rozwoju polityki energetycznej w analizowanych okresach oraz zaoferowanie modelu do kreowania polityki energetycznej w innych jednostkach samorządu terytorialnego: powiatach, gminach. Dotychczas niewielu autorów kompleksowo zajmowało się tą problematyką. Dotąd nie ukazały się szczegółowe badania dotyczące zagadnień rozwoju energii odnawialnej i stosowania metod matematycznych w budowie modelu produkcji energii w jednostkach samorządu terytorialnego. Podjęte badania stanowią wkład w rozwój wiedzy o alternatywnych źródłach energii w obszarze energetycznym.

Tytuł
Mathematical model of energy production, used to support energy policy in local government units
Twórca
Rabe Marcin ORCID 0000-0002-4817-1971
Słowa kluczowe
renewable energy sources; lexicographic method; mathematical model of energy production; odnawialne źródła energii; metoda leksykograficzna; matematyczny model produkcji energii
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.33223/epj/123698
Źródło
Polityka Energetyczna=Energy Policy Journal, 2020, vol. 23 iss. 2, s. 57-66
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia28 lip 2021, 14:57:10
Data mod.1 mar 2022, 10:57:48
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0