Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej

CC BY Logo DOI

Organizacja różnego rodzaju wydarzeń wymaga odpowiedniej infrastruktury. W przypadku turystyki konferencyjnej, która dotyczy wydarzeń mających na celu wzrost wiedzy uczestników, właściwą infrastrukturę stanowi baza hotelowa. Ze względu na wielość ofert hotelarskich w kontekście ich poziomu przydatności dla potrzeb turystyki konferencyjnej wybór konkretnego obiektu jako tego najbardziej właściwego na organizację spotkań zbiorowych jest niezwykle trudny. Wynika to z różnorodności obiektów, które charakteryzują zróżnicowane cechy. Jednym z obiektywnych sposobów wyboru hotelu odpowiadającego w największym stopniu potrzebom organizacji konferencji może być wykorzystanie metod wielokryterialnych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania podejścia wielokryterialnego do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej. Próbę realizacji celu opracowania przeprowadzono na konkretnym przykładzie, a dokładnie na hotelach zlokalizowanych w Szczecinie. Procedura badawcza składała się z trzech etapów: identyfikacji czynników determinujących dostosowanie hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej; weryfikacji spójności przyjętych czynników (kryteriów oceny); budowy rankingu wybranych hoteli według przyjętych kryteriów. W opracowaniu wykorzystano, poza wielokryterialnymi metodami statystycznymi, metodę badawczą desk research w postaci analizy literatury przedmiotu z zakresu ekonomiki turystyki, hotelarstwa i metod ilościowych oraz doniesień branżowych z zakresu przemysłu spotkań. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych (przede wszystkim dedukcji i indukcji) oraz metoda obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu do aspektów praktycznych).

 

The organisation of various events requires appropriate infrastructure. In the case of conference tourism, which concerns events, aimed at increasing the participants’ knowledge, the proper hotel infrastructure is essential. In the conditions of a dynamically changing environment, hotel management requires making rational decisions based on an optimal choice among available alternatives that meet a set of specific goals. Due to the multiplicity of hotel offers in the context of their level of suitability for conference tourism, the choice of the most appropriate object for the events’ organisation is extremely diffi cult. One of the proposals enabling creation, justification and transformation conference tourism preferences into a specific choice, taking into account the complexity of the analysed activity or object is the application of the multiple-criteria decision-making (MCDM) methods. The article presents the possibility of using a multiple-criteria approach to assess the level of suitability of hotels for the needs of conference tourism. The study was carried out on a group of hotels located in Szczecin (Poland). The research procedure consisted of three stages: identification of factors determining hotel suitability for the conference tourism; verification of the coherence of the adopted factors (criteria evaluation); construction of the ranking of selected hotels according to the adopted criteria. The study uses: the multiple-criteria methods (AHP, TOPSIS) and the desk research method in the form of literature analysis of the tourism economics. In addition, logical operations methods (mainly deductions and inductions) and the method of observation were used (especially when referring to practical aspects).

Tytuł
Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej
Tytuł
Multiple-criteria decision-making (MCDM) methods in the hotel assessment in conference tourism
Twórca
Stecyk Adam ORCID 0000-0002-4474-957X
Słowa kluczowe
metody wielokryterialne; hotele; turystyka konferencyjna; multiple-criteria decision-making (MCDM) methods; hotels; conference tourism
Współtwórca
Sidorkiewicz Marta ORCID 0000-0001-7559-7794
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.17951/b.2019.74.0.297-314
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2019, vol. 74, s. 297-314
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 mar 2022, 14:59:35
Data mod.25 kwi 2022, 14:20:19
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0