Zaangażowanie społeczne jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie CFS

CC BY

Zaangażowanie społeczne to jeden z podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych zgodnie z normą ISO 26000. Obszar ten obejmuje różne praktyki ukierunkowane na wsparcie społeczności lokalnej. Zatem przedsiębiorstwa mogą dokonać wyboru instrumentów, które będą najbardziej dla niech odpowiednie. Mikroprzedsiębiorstwa nie mają takiego potencjału jak większe podmioty, aczkolwiek także mogą aktywnie włączyć się w działania prospołeczne na miarę swoich możliwości. Głównym celem artykułu jest analiza obszaru CSR związanego z zaangażowaniem społecznym na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa - Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), które ma swoją siedzibę w Policach w województwie Zachodniopomorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i jej obszary w ujęciu teoretycznym. Następnie w opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące badanego podmiotu. Ponadto dokonano przeglądu praktyk społecznie odpowie18 dzialnych w obszarze zaangażowanie społeczne w badanym podmiocie oraz zaakcentowano wybrane korzyści płynące z działań CSR.

 

Community involvement is one of the basic areas of activity of socially responsible enterprises in accordance with the ISO 26000 standard. This area includes various practices aimed at supporting the local community. Enterprises can choose the instruments that will be most suitable for them. Microenterprises do not have such potential as larger entities, although they can also actively participate in pro-social activities. The main objective of the article is to analyze the CSR area associated with social involvement on the example of a microenterprise – Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), which is situated in Police in the West Pomeranian Voivodeship. The first part of the article presents the concept of corporate social responsibility and its areas in theoretical terms. Next, the study presents basic information about CFS. In addition, socially responsible practices in the area of community involvement in the audited entity were reviewed and the selected benefits of CSR activities were highlighted. 

Tytuł
Zaangażowanie społeczne jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie CFS
Tytuł
Community involvement as a significant element of social business responsibility in micro-enterprise on the example of CFS
Twórca
Leoński Wojciech ORCID 0000-0002-8391-1410
Słowa kluczowe
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); zarządzanie; strategia; mikroprzedsiębiorstwo; Corporate Social Responsibility; strategy; disability; management; microenterprise
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 2018, z. 131, s. 263-272
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 mar 2022, 15:14:06
Data mod.26 kwi 2022, 10:02:56
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0