Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczanie wód morskich przez statki

Przedmiot rozważań stanowi prawna ochrony wód morskich przed zanieczyszczeniami ze statków. Ze względu na ograniczony zakres badań analizie poddano jedynie kwestie odpowiedzialności administracyjnej dotyczącej ochrony wód morskich przed zanieczyszczeniem ze statków. Przede wszystkim rozważono pojęcie odpowiedzialności administracyjnej i jej rodzaje w ochronie środowiska. Po przeanalizowaniu przepisów prawnych w tym zakresie, odniesiono się do trzech podstawowych przejawów tego rodzaju odpowiedzialności. System przepisów o odpowiedzialności prawnej związanej z obowiązkami dotyczącymi wód morskich obejmuje bowiem w zakresie odpowiedzialności administracyjnej przepisy u.z.z.m.s. regulujące administracyjne kary pieniężne obciążające armatora i inne podmioty oraz instrument prawny w postaci cofnięcia decyzji administracyjnej dotyczącej wyrażenia zgody na stosowanie metod redukcji emisji. W ramach podsumowania dokonano oceny wskazanego systemu przepisów prawnych.

 

The subject of this article is the issue of legal protection of marine water against pollution. Due to the limited scope of the study, only the legal solutions of the administrative liability concerning protection of marine waters against pollution from vessels have been considered. There is no doubt that the degradation of the marine environment is a global problem that often causes irreparable harm to the environment. In the article, there were presented considerations regarding the administrative guarantee of protection of marine waters against pollution from ships. First of all, the concept of administrative liability and its types in environmental protection have been considered. After scrutinizing legal regulations in this range, three basic tools of liability for sea pollution taken by legal enitities have been thoroughly analyzed: the administrative fines imposed on shipowners, the administrative fines imposed on other entities and the revocation of the decision in the range of testing emission reduction methods. Next, the legal regulations concerning the administrative responsibility related to the pollution of sea waters have been assessed.

Tytuł
Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczanie wód morskich przez statki
Twórca
Ogonowska Adrianna ORCID: 0000-0001-9536-2618
Słowa kluczowe
środowisko morskie; zanieczyszczenia ze statków; prawna ochrona wód morskich; odpowiedzialność administracyjna; marine environment,; pollution from vessels; legal protection of marine waters; administrative liability
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI: 10.32082/fp.v0i3(59).337
Źródło
Forum Prawnicze, 2020, nr 3(59), s. 64-80
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia30 lip 2021, 14:40:19
Data mod.30 lip 2021, 14:40:19
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0