Koncepcje kształcenia w świadomości homeschoolersów

Streszczenie

Edukacja domowa jako dynamicznie rozwijające się zjawisko przykuwa coraz większą uwagę społeczną, a także badaczy z kręgu nauk społecznych, w tym pedagogów. Rozliczne (już) publikacje na temat edukacji domowej wskazują na motywy rozpoczęcia edukacji domowej, tego jak ona przebiega w rodzinach, jakie ma konsekwencje edukacyjne (zwłaszcza co do osiągnięć akademickich homeschoolersów). Zmieniający się świat społeczny wymaga ciągłego redefiniowania, stąd aktualnymi są pytania o dominację liberalizmu bądź komunitaryzmu w stosunkach społeczno-politycznych. Mają one swoje znaczenie w postaci lokowania indywidualizmu bądź indywidualizacji w przestrzeni edukacyjnej, w tym homeschoolingowej.

Celem przygotowanej dysertacji było rozpoznanie koncepcji kształcenia w świadomości homeschoolersów. Ich konceptualizacja wyłoniona została za pomocą wywiadu fenomenograficznego przeprowadzonego z grupą 17 rodzin realizującym edukację domową w Polsce. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze dostarczają danych na temat tego, w jaki sposób homeschoolersi konstruują-organizują i realizują proces kształcenia oraz-jakie ma to konsekwencje. Istotnymi elementami homeschoolerskich koncepcji kształcenia są ich źródła oraz cele, jakie stawiają sobie podmioty edukacji domowej. Następnie niezbędnym było określenie, jak homeschoolersi konstruują swoje koncepcje kształcenia, jakie stosują metody, formy i środki dydaktyczne oraz jakie konsekwencje wynikają z przyjętych koncepcji kształcenia.

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na ukazanie koncepcji kształcenia jako podmiotowych (zgodnie z koncepcją podmiotu małego) pedagogii potocznych. To, jaką przyjmą one postać zależy nie tylko od źródeł i stawianych celów, ale jest także wynikiem traktowania edukacji domowej w sposób holistyczny-nieoderwanej od codziennego życia i rodziny w ogóle, a więc zależnej od jej wewnętrznych uwarunkowań. Mimo korzystania z pomocy osób z zewnątrz (w tym profesjonalnych nauczycieli) nie tracą one swojej rodzinnej istoty. Doświadczanie edukacji domowej przez homeschoolersów znajduje swoje odniesienia zarówno do filozofii społeczno-politycznej liberalizmu oraz komunitaryzmu, z tym, że ich praktyka edukacji domowej nie wykazuje tendencji indywidualistycznych.

Summary

Homeschooling increases (especially with COVID-19 context)shows that it is phenomenon in progress. Because of that many reaserchers are interested in this topic; including pedagoguges (academics). Many reports about homeschooling indicate, why people choose homeschooling, how learning process is going and what kind of consequenses it brings-for family: parents and children-especially academic achivments. Because of socials changing it is requaried to ask about liberalism or communitarism conections with education (and homeschooling too).

The aim of this dissertation is diagnosis of Homeschoolers' education concepts. To get this I interviewd 17 families of Homeschoolers in Poland (I chose a phenomenography's methodology). They answered about few major issues-how they build and follow their educational concept and what cosequences it brings. Moreover to know were hearts of their concepts, the educational aims, resourser and educational strategies/mathods.

The analysys of data portrays that Homeschoolers' educational concepts are likely to minor entity's concept with colloquial pedagogias. Homeschoolers using their own experiences, knowledge to bulid their own educational concept, but also they are choosing some special resources (like books about homeschooling or other, i.e. academic). Some influence for this building process have a Homeschoolers' belives that homeschooling is a holistic practice, where education and family life are inseparable-homeschooling is not the only purely pedagogical practice, an alternative to education at school, but it's really close to family's life. Home education practise presents that even when Homeschoolers find some teachers to teaching their children, homeschooling still is close to their home life. Homeschooling has some references to liberalism or communitarism ideology, but in assume parents don't present individualization tendency (in liberal meaning).

Tytuł
Koncepcje kształcenia w świadomości homeschoolersów
Tytuł
Education concepts in Homeschoolers' perception
Twórca
mgr Mazurek Emilia
Promotor
dr hab. Świrko Janina prof. PK
Promotor
dr Jacek Maroza (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Pedagogika
Instytucja
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2021
Język
polski
Słowa kluczowe
edukacja domowa; homeschooling; homeschoolers; dydaktyka ogólna; koncepcje kształcenia
Słowa kluczowe
Homeschooling; Homescholers; educational practice; eductional concepts
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/15963/emilia-mazurek
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia21 kwi 2022, 14:32:14
Data mod.7 gru 2022, 09:58:41
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0