Èmocional'no-čuvstvitel'naâ sfera ličnosti studenta neofilologa i rezul'taty, dostigaemye v obučenii inostrannomu âzyku

CC BY-SA Logo DOI

Статья посвящена эмоционально-чувствительной (аффективной) сфере личности студента неофилолога. Аффективные переменные составляют чувства, определяющие отношение индивида к самому себе и окружающему. В ходе опроса, проведенного автором статьи, были подвергнуты анализу: типы и модели личности, мотивирующие факторы, эмоциональное состояние, сопровождающее процесс обучения и Я-концепция. Исследования показали, что в рамках исследуемых факторов студенты отличники отличаются от студентов с удовлетворительной успеваемостью. Было доказано, что успеху в изучении языка способствуют: инструментальная и интегрирующая мотивация (внутренняя), экстравертные характеристики личности, добросовестность, потребность в самопроверке и мотив самовосстановления.

 

This paper is dedicated to the emotional-affective (affective) area of personality of a student of modern languages and literature. The affective variables consist of emotions which determine the relation of an individual to the self and the surroundings. In a questionnaire survey conducted by the author of this paper, personality types and models. motivation factors, emotional states accompanying the studies, and the selfconcept were empirically analysed. The study showed that students with very good academic performance differ from those with satisfactory one within the analysed factors. It was demonstrated that success in studying is favoured by: instrumental and integrative (internal) motivation, extroverted features of personality, conscientiousness, need of self-verification, and motive of self-correction.

 

Artykuł poświęcony jest sferze emocjonalno-uczuciowej (afektywnej) osobowości studenta neofilologa. W skład zmiennych afektywnych wchodzą uczucia określające stosunek jednostki do samej siebie i do otoczenia. W ramach badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę artykułu analizie empirycznej poddano: typy i modele osobowości, czynniki motywacyjne, stany emocjonalne towarzyszące studiowaniu oraz koncepcję siebie. Badania wykazały, że studenci bardzo dobrzy różnią się od studentów dostatecznych w ramach badanych czynników. Dowiedziono, że sukcesowi w studiowaniu sprzyja: motywacja instrumentalno-integrująca (wewnętrzna), ekstrawertywne charakterystyki osobowości, sumienność, potrzeba autoweryfikacji i motyw samonaprawy.

Tytuł
Èmocional'no-čuvstvitel'naâ sfera ličnosti studenta neofilologa i rezul'taty, dostigaemye v obučenii inostrannomu âzyku
Tytuł
The emotional-affective area of modern languages and literature student and the results being achieved in the process of language education
Twórca
Janaszek Krystyna ORCID 0000-0002-0488-3272
Słowa kluczowe
affektivnaâ sfera; ličnost' studenta; rezul'taty obučeniâ
Słowa kluczowe
affective area of personality; studying a foreign language
Słowa kluczowe
sfera afektywna; osobowość studenta; wyniki uczenia się
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/an.2015.9-06
Źródło
Annales Neophilologiarum, 2015, 9, s. 95-114
Język
rosyjski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia1 lip 2022, 14:47:08
Data mod.1 lip 2022, 14:47:08
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0