Logistics costs and balanced scorecard in business management

CC BY-SA Logo DOI

Wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce i w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, powodują, iż zarządzający podmiotami coraz częściej uświadamiają sobie konieczność posiadania złożonych i wieloaspektowych informacji umożliwiających im podejmowanie trafnych decyzji, które byłyby skutecznie realizowane, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści ekonomiczne. W obliczu zmian zachodzących we współczesnej, zglobalizo­wanej gospodarce klient wymaga, aby dostarczane mu produkty czy świadczone usługi spełniały wymagania dotyczące wysokiej jakości, odpowiedniej ilości, właściwego czasu i miejsca dostarczenia lub wykonania oraz akceptowalnego dla niego poziomu kosztów. Rozwiązaniem w tym przypadku jest stosowanie metod zarządzania wspomaganych sze­roko rozumianą logistyką, stanowiącą system wspierający procesy zaopatrzenia produk­cji i zbytu. Rachunek kosztów w tradycyjnym ujęciu stanowi część systemu ewidencyjnego rachunkowości i obejmuje procesy: identyfikacji kosztów, ich pomiaru, ewidencji kosz­tów, rozliczania kosztów, kalkulacji kosztów jednostkowych oraz prezentacji informacji o kosztach. Zarządzanie kosztami logistyki jest możliwe dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z rachunku kosztów logistyki oraz zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej. Może być ono realizowane w ujęciu strategicznym oraz operacyjnym. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie, jak można wykorzystać rachunek kosztów logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem i redukcji kosztów, oraz przedstawienie wybranych instrumentów możliwych do zastosowania w tym obszarze.

 

Tasks performed in the logistic system require a cost. Strict cost association to logistics systems allows them to be distinguished from the overall costs of the company. Logistics costs reflect the consumption of resources owned by the enterprise due to the planning, implementation and control associated with the movement of goods. The costs must be managed, accounted and controlled. The purpose of this paper is to show the possibility of using the logistics costing for managing the enterprise and reducing costs and to providing some tools that can be used in this area.

Tytuł
Logistics costs and balanced scorecard in business management
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
costs; the company; management; cost accounting; SKW
Słowa kluczowe
koszty; przedsiębiorstwo; zarządzanie; rachunek kosztów
Współtwórca
Lulek Adam ORCID 0000-0001-6709-1291
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/epu.2015.120-07
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 890. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 91-104
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia8 lip 2022, 14:42:25
Data mod.8 lip 2022, 14:42:25
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0