Kultura organizacyjna w procesie dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

Współcześnie wiedza jest istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej, dlatego stwarzanie warunków do jej swobodnej wymiany i stosowania wewnątrz przedsiębiorstw nabiera priorytetowego znaczenia. Na szczególną uwagę zasługuje kultura organizacyjna, która pełni ważną rolę w promowaniu i kształtowaniu zachowań, postaw oraz praktyk związanych z procesem dzielenia się wiedzą, stąd w pracy skoncentrowano się na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak przedsiębiorstwa dzielą się wiedzą (tj. jakie są podejścia do tego procesu)? oraz Jak dominujące wartości i typy kultury organizacyjnej wiążą się z rodzajami dzielenia się wiedzą? Pytania badawcze stały się podstawą do sprecyzowania celu głównego rozprawy dotyczącego identyfikacji dominujących wartości i typów kultury organizacyjnej oraz zakresu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego i określenia powiązań między kulturą organizacyjną a dzieleniem się wiedzą w tych podmiotach.

Dysertacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z pięciu rozdziałów. W pracy postawiono dwie hipotezy główne, których weryfikację przeprowadzono w oparciu o badania ilościowe z zastosowaniem przekrojowego badania ankietowego. Hipotezy zostały zweryfikowane w oparciu o dane pochodzące z 219 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego przy zastosowaniu  analizy ANOVA, testów host hoc oraz regresji wielorakiej.

W wyniku studiów literaturowych zidentyfikowano dziesięć rodzajów dzielenia się wiedzą, które pogrupowano w pięć podejść (typ wiedzy, sposób dzielenia się wiedzą, strategia zarządzania wiedzą, wykorzystanie zasobów wiedzy oraz zakres wiedzy na jakim koncentruje się przedsiębiorstwo w podstawowej działalności). W badaniu empirycznym zaobserwowano związek między dominującymi wartościami oraz dominującymi typami kultury organizacyjnej a rodzajami dzielenia się wiedzą. Kluczowe znaczenie dla dzielenia się wiedzą odnotowano przede wszystkim w zakresie wartości związanych z elastycznością i swobodą działania oraz kulturą typu klan. Ponadto zauważono, że dzielenie się wiedzą (a szczególnie eksploatacja i eksploracja wiedzy) jest pozytywnie związane z wynikami przedsiębiorstw.

Summary

Contemporary knowledge is an important sources of competitive advantage, therefore creating conditions for its exchange and application within companies has become a priority. In that context the organizational culture deserves special attention, as a key building block for shaping individual behaviours, attitudes and also knowledge sharing practices in organizations. Therefore, the following research questions have been formulated - “How do enterprises share knowledge (i. e. what are approaches to this process)?”, “How do dominant organizational values and types of organizational culture relate to the types of knowledge sharing?” together with the main objective of the dissertation, which aims to identify dominant values and types of organizational culture and the scope of knowledge sharing in industrial enterprises of the West Pomeranian Voivodeship and to determine links between organizational culture and knowledge sharing in these entities.

The dissertation is both theoretical and empirical, and consists of five chapters. Referring to the literature review two main hypotheses have been posed and subsequently verified by the means of quantitative research, which employed a cross-sectional survey study. The hypotheses were verified based on data from  219 small, medium and big manufacturing enterprises from West Pomeranian Voivodeship with application of ANOVA analysis, post hoc tests, and multiple regression analysis.

Based on the literature review  ten types of knowledge sharing were identified  clustered into five approaches (type of knowledge, way of knowledge sharing, knowledge management strategy, use of knowledge resources, scope of knowledge). The empirical study  showed the significant relationships between the dominant values and types of organizational culture with the knowledge sharing types. The key importance for knowledge sharing was noted primarily in terms of the values associated with domination of individuality and flexibility as well as the clan culture type. Moreover, knowledge sharing (especially knowledge exploitation and exploration) is positively related to business performance.

Tytuł
Kultura organizacyjna w procesie dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Tytuł
Organizational culture in the process of knowledge sharing in manufacturing enterprises on the example of West Pomeranian Voivodeship
Twórca
mgr inż. Myszak Justyna Maria
Promotor
dr hab. Miśkiewicz Radosław, prof. US
Promotor
dr Rudawska Aleksandra (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
kultura organizacyjna; dzielenie się wiedzą; zarządzanie wiedzą; typy kultury organizacyjnej; wartości konkurujące
Słowa kluczowe
organizational culture; knowledge sharing; knowledge management; organizational culture types; competing values
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17230/justyna-myszak
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia5 paź 2022, 10:46:56
Data mod.7 gru 2022, 09:44:17
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0