Verbal'nye i neverbal'nye sposoby vyraženiâ grusti v sovremennom russkom âzyke

CC BY-SA Logo DOI

Объектом данного исследования являются вербальные способы выражения грусти в современном русском языке и сопровождающие их невербальные сигналы. Примеры для работы были почерпнуты прежде всего из Интернета, а также устной коммуникации. Выделено пять стратегий выражения грусти: «Говорю прямо», «Описываю ситуацию», «Задаю риторические вопросы», «Шокирую», «Молчу». Каждая из них проанализированна с точки зрения причины возникновения эмоции, а также способов её выражения. В центре внимания автора оказалась интенция говорящего и контекст высказывания.

 

The object of this study is verbal means of expressing grief in modern Russian and accompanying non-verbal signals. The examples for this study are mostly excerpted from the Internet, as well as from oral communication. The following five strategies of expressing grief were distinguished: “I say directly”, “I describe the situation”, “I ask rhetoric questions”, “I shock”, “I keep silent”. Each of them is analysed according to the reason of emotion and the ways to express it. The author is especially interested in the intention of speaker and the context of utterance.

 

Tematem przedstawionej analizy są werbalne sposoby wyrażenia smutku we współczesnym języku rosyjskim oraz towarzyszące im sygnały niewerbalne. Przykłady zostały zaczerpnięte przede wszystkim z tekstów internetowych i komunikacji ustnej. Wydzielono pięć strategii wyrażenia tego uczucia: „Mówię wprost”, „Opisuję sytuację”, „Zadaję pytania retoryczne”, „Szokuję”, „Milczę”. Każda z nich została przeanalizowana z punktu widzenia przyczyn pojawienia się emocji oraz sposobów jej przejawiania w komunikacji. W centrum uwagi autorki znalazła się intencja mówiącego oraz kontekst wypowiedzi. 

Tytuł
Verbal'nye i neverbal'nye sposoby vyraženiâ grusti v sovremennom russkom âzyke
Twórca
Kondzioła-Pich Katarzyna ORCID 0000-0003-1950-9299
Słowa kluczowe
ekspressivy; verbal'naâ i neverbal'naâ kommunikaciâ; intenciâ vyskazyvaniâ
Słowa kluczowe
ekspresywy; werbalna i niewerbalna komunikacja; intencja wypowiedzi
Słowa kluczowe
expressives; verbal and non-verbal communication; intention of utterance
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/an.2015.9-08
Źródło
Annales Neophilologiarum, 2015, 9, s. 133-142
Język
rosyjski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 paź 2022, 14:51:54
Data mod.10 paź 2022, 14:51:54
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0