Von der Kaiser-Wilhelm- zur Johannes-Paul-II.-Allee : Straßennamen Stettins/Szczecins zwischen Geschichte und Politik

CC BY-SA Logo DOI

Der Artikel greift das Thema der Namen von Straßen und sonstigen öffentlichen Räumen in Stettin/Szczecin innerhalb der letzten hundert Jahre auf. Da die Stadt innerhalb dieser Zeitspanne im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik, im NS-Staat, in der Volksrepublik Polen und in der Republik Polen gelegen war, erfuhren die Stadt und ihre Einwohner einen dramatischen Wandel. Zahlreiche Namen der öffentlichen Räume bieten einen tiefen Einblick in diese Prozesse an. Die meisten Namen wurden mehrmals umbenannt; ein kleiner Teil von ihnen blieb bis heute unverändert. Der Artikel ist kulturwissenschaftlich ausgerichtet und offeriert zwei Methoden der Forschung. Er soll als Basis zu weiteren Analysen fungieren.

 

Artykuł podejmuje wątek nazw ulic i innych przestrzeni publicznych w mieście Stettin/Szczecinie na przestrzeni ostatnich stu lat. Z uwagi na fakt, że miasto w owym okresie znajdowało się w Cesarstwie Niemieckim, Republice Weimarskiej, nazistowskich Niemczech, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno same miasto, jak i jego mieszkańcy doświadczyli dramatycznych zmian. Wiele nazw przestrzeni publicznych Stettina/Szczecina pozwala na głęboki wgląd w te procesy. Większość tych nazw była zmieniana wiele razy; tylko niewielka ich część pozostała przy swoim oryginalnym brzmieniu do dziś. Artykuł reprezentuje optykę kulturoznawczą i wykorzystuje dwie metody badań. Ma on w założeniu stanowić twórczy przyczynek do dalszych analiz. 

 

This article tackles the topic of street names and other public spaces in the city of Stettin/Szczecin within the last hundred years. As the city was placed in German Empire, Weimar Republic, Nazi Germany, People’s Republic of Poland, and Republic of Poland, the city and its inhabitants have experienced a dramatic change within this period of time. Many names of public spaces offer a deep insight of those processes. Most names have been changed and replaced several times; a very little part of them has remained the same until today. The article takes a cultural science orientation and offers two methods of researching. It is meant to be a contribution to further analysis. 

Tytuł
Von der Kaiser-Wilhelm- zur Johannes-Paul-II.-Allee : Straßennamen Stettins/Szczecins zwischen Geschichte und Politik
Twórca
Wójcik Bartosz ORCID 0000-0002-8618-057X
Słowa kluczowe
Straßennamen; Erinnerungskultur; Pommern; Stettin/Szczecin; 1900-2000
Słowa kluczowe
nazwy ulic; kultura pamięci; Pomorze
Słowa kluczowe
street names; culture of remembrance; West Pomeranian region
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/cgs.2015.24-04
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 880. Colloquia Germanica Stetinensia, 2015, nr 24, s. 65-85
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 paź 2022, 14:52:58
Data mod.10 paź 2022, 14:52:58
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0