Formy prowadzenia zajęć jako czynnik różnicujący czas rozwojowy ucznia podczas lekcji wychowania fizycznego (na przykładzie klas IV-VI)

Streszczenie

Przedmiotem badań był czas rozwojowy dla uczniów podczas lekcji WF oraz związek objętości i intensywności aktywności fizycznej z formami prowadzenia zajęć stosowanymi w lekcjach różnego rodzaju, prowadzonymi w różnych miejscach.

Celem badań było wyjaśnienie związku jaki zachodzi między zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością czasu rozwojowego (CR) podczas lekcji WF, związku między zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością CR z dominacją aktywności fizycznej, między zastosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi a długością CR z dominacją aktywności poznawczej oraz wyjaśnienie jakie rozwiązania organizacyjne dominują w lekcjach WF różnego rodzaju, jaki jest udział CR w lekcjach WF różnego rodzaju, a także jakie zachodzą związki między rodzajem lekcji, miejscem odbywania lekcji, stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i długością CR.

Podstawową metodą gromadzenia danych empirycznych była obserwacja. Dokonywano również zapisu HR oraz sondażu w celu określenia poziomu satysfakcji ucznia z lekcji.

Dobór obserwowanych klas był celowy. Łącznie poddano obserwacji 672 uczniów podczas 45 lekcji WF.

Do obserwacji wykorzystano: autorski arkusz obserwacji lekcji WF, pozwalający na gromadzenie informacji dotyczących czynności w czasie lekcji WF, rejestrację częstości skurczów serca czworga wylosowanych uczniów uczestniczących w lekcjach WF oraz sondaż diagnostyczny polegający na ocenie satysfakcji uczniów związanej z udziałem w lekcji WF.

Badania wykazały, że w lekcjach, w których aktywność uczniów częściej jest organizowana w formie frontalnej występuje więcej czasu rozwojowego dla uczniów. Natomiast nie potwierdziły tezy, że w czasie lekcji WF w terenie częściej jest stosowana forma frontalna i w konsekwencji wyższa jest objętość i intensywność aktywności fizycznej uczniów.

Sondaż diagnostyczny wykazał, iż najniższy poziom satysfakcji wystąpił podczas zajęć, które wymagały wysiłku o dużej intensywności i były prowadzone w formie frontalnej.

Summary

The subject of the conducted research concentrated on developmental time of students during PE lessons as well as on the relation between the volume and the physical activity including different ways for students to be active during PE lessons conducted in different places.

The aim of the research was to explain the connection between chosen solutions and the lenght of developmental time during PE lessons, the connection between adopted organizational solutions and the lenght of developmental time of physical activeness, the connection between adopted organizational solutions and the lenght of developmental time of dominant status of cognitive activeness explaining which organizational solutions dominate on PE lessons of various kinds, the connection between a certain type of activity and a place where it is held, and how all this affects students' satisfaction level after PE lessons.

The basic method of collecting empirical data was the observation. The HR record was taken as well as the survey showing students’ satisfaction level after already conducted PE lesson.

An original sheet was used during the observations of PE lessons, which allowed collecting information concerning activities on PE lessons; the record of heart contractions of four drawn exercising students on PE lessons (Polar V800) and also the survey showing students’ satisfaction from their PE lessons.

The research proved that on lessons where students' activeness is more often organized in frontal form there is more developmental time for students. However, it has not been confirmed that outdoors frontal form is used more often and that the volume and the intensity of students' physical activeness is greater.

The research proved that the lowest satisfaction level was during classes which required effort of greater intensity and were conducted in frontal form.

Tytuł
Formy prowadzenia zajęć jako czynnik różnicujący czas rozwojowy ucznia podczas lekcji wychowania fizycznego (na przykładzie klas IV-VI)
Tytuł
Forms of conducting classes as a factor differentiating the developmental time of a student during Physical Education lessons (on the example of students aged 11-13).
Twórca
Tomaczkowski Leszek
Promotor
dr hab. Umiastowska Danuta, prof. US
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu; Nauki o kulturze fizycznej
Instytucja
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
czas rozwojowy; formy organizacyjne lekcji WF; aktywność fizyczna; młodzież szkolna; promocja zdrowia
Słowa kluczowe
developmental time; organizational solutions during PE lessons; primary students; health support
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/16312/leszek-tomaczkowski
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia12 paź 2022, 15:16:05
Data mod.10 sty 2023, 12:29:25
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0