Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka

CC BY-NC-ND Logo DOI

The purpose of this study is to refer (relativize) constitutionally determined human dignity to human rights and to demonstrate social exclusion against this background. The scholarly supposition that the category of social exclusion does not have an independent character and that deriving de lege lata the right to protection against social exclusion is premature was given the form of a research hypothesis. Its confirmation or falsification will be done in the shadow of the assumption according to which exclusion should be considered in a two-way fashion: as social exclusion and, separately, as legal exclusion. The introduction of the second category is a relatively new area of research that addresses this subject matter.

 

Celem niniejszego opracowania jest odniesienie (relatywizowanie) konstytucyjnie warunkowanej godności człowieka do praw człowieka oraz ukazanie na tym tle zjawiska ekskluzji społecznej. Naukowemu przypuszczeniu, wedle którego kategoria ekskluzji społecznej nie ma samoistnego charakteru, a wywodzenie de lege lata prawa do ochrony przed wykluczeniem społecznym jest przedwczesne, nadano formę hipotezy badawczej. Jej konfirmacja bądź falsyfikacja dokona się w cieniu założenia, zgodnie z którym ekskluzja winna być rozpatrywana dwuwymiarowo: jako ekskluzja społeczna oraz – odrębnie – jako ekskluzja prawna. Wprowadzenie drugiej ze wskazanych kategorii jest stosunkowo nowym obszarem prowadzonych badań poświęconych tytułowej problematyce.

Tytuł
Ekskluzja społeczna a konstytucyjnie uwarunkowana godność człowieka
Tytuł
Social exclusion and constitutional determinants of human dignity
Twórca
Cała-Wacinkiewicz Ewelina ORCID 0000-0002-5439-4653
Słowa kluczowe
godność człowieka; prawa człowieka; ekskluzja społeczna; bezdomność
Słowa kluczowe
human dignity; human rights; social exclusion; homelessness
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2022.05.20
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, 5 (69), s. 253-265
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki prawne
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia9 mar 2023, 08:19:22
Data mod.9 mar 2023, 08:19:22
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0