Koszty ochrony lasu w zrównoważonej gospodarce leśnej : przykład Polski

CC BY-NC-ND Logo DOI

Cel: Celem podstawowym artykułu jest analiza kosztów ochrony lasu ponoszonych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP, LP) oraz prezentacja zabiegów wykonywanych w ramach ochrony lasu. Celem szczegółowym jest przedstawienie sposobu oraz miejsca ujawniania i raportowania informacji o czynnościach zapobiegających szkodom wyrządzanym w lesie oraz o kosztach ochrony lasów – na poziomie ogólnym.

Metodyka/podejście badawcze: Rozważania prowadzone w opracowaniu przedstawiono na tle poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu przez wybranych autorów. Zastosowano metodę krytycznej analizy i syntezy, wnioskowanie oraz studium przypadku. Dane do analiz zaczerpnięto ze sprawozdań finansowo-gospodarczych LP za lata 2016–2019, z opracowań statystycznych „Leśnictwo” oraz raportów uzyskanych w ramach złożonego do LP wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zastosowano analizę korelacji liniowej Pearsona oraz jedną z aglomeracyjnych metod grupowania – metodę Warda, która wykorzystuje w swoich procedurach podejście analizy wariancji.

Wyniki: Skala zabiegów wykonywanych w ramach ochrony lasu jest zróżnicowana w poszczególnych RDLP w badanym okresie. Najwyższe średnie koszty na ochronę lasu ogółem są ponoszone przez nadleśnictwa zlokalizowane na obszarze RDLP we Wrocławiu, a najniższe średnie koszty na ochronę lasu ogółem są ponoszone przez nadleśnictwa zlokalizowane na obszarze RDLP w Krakowie. Najmniejsza powierzchnia chroniona przed owadami obejmuje nadleśnictwa zlokalizowane na terenie RDLP w Krakowie.

Ograniczenia: Próba badawcza jest ograniczona do jednego kraju.

Oryginalność/wartość: Przedstawiony głos w dyskusji pozwala uzupełnić lukę badawczą w zakresie informacyjnym o działaniach podejmowanych przez LP w celu ochrony lasu i ponoszonych z tego tytułu kosztach. Zastosowanie aglomeracyjnej metody grupowania – metody Warda, pozwoliło na pogrupowanie podobnych do siebie RDLP z perspektywy kosztów ochrony lasu i działań ochronnych (ujęcie obszarowe), co stanowi bazę do prowadzenia rozszerzonych badań w tym zakresie z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej tych jednostek (zawężenie badań i prowadzenie ich, w podobnych do siebie jednostkach LP).

 

Purpose: The main aim of the study is to analyze the costs of forest protection incurred by Poland's State Forests and to present the activities performed as part of forest protection. The specific objective is to present the method and place of disclosing and reporting information on actions to prevent damage to the forest and on the costs of forest protec-tion on a general level.

Methodology/approach: The considerations in the study are presented against the views presented in the literature on the subject by selected authors. The methods of critical analysis and synthesis, inference, and a case study were used. The data for the analyses were taken from the financial and economic reports of the State Forests for the years 2016–2019, from the statistical studies „Forestry”, and reports obtained as part of the application submitted to the State Forests for the reuse of public sector information. Pearson's linear correlation analysis was used, as well as an agglomeration grouping method – Ward's method – which uses the analysis of variance approach in its procedures.

Findings: The scale of forest protection measures varied between State Forests in the analyzed period. The highest costs for forest protection in total are borne by forest dis-tricts located in the area of State Forests in Wrocław, and the lowest costs for forest protection in total are borne by forest districts located in the area of State Forests in Kra-ków. The smallest area protected against insects covers forest districts located in the State Forests in Krakow. With the increase in the costs of forest protection, State Forest’s own costs also increase. The highest relationship was noted in 2017, with a correla-tion coefficient of 0.86.

Research limitations: The research sample is limited to one country.

Originality/value: The presented voice in the discussion fills the research gap in terms of information about State Forests’ activities to protect the forest and the subsequent costs incurred. The use of Ward’s method allowed similar regional directorates of State Forests to be grouped from the perspective of forest protection costs and protective measures (area approach), which is the basis for extended research in this area from the point of view of the natural diversity of these units (narrowing the research and conducting it in similar State Forests units).

Tytuł
Koszty ochrony lasu w zrównoważonej gospodarce leśnej : przykład Polski
Tytuł
Forest protection costs in sustainable forest management : the example of Poland
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
koszty; lasy państwowe; ochrona lasu; zrównoważona gospodarka leśna; raportowanie informacji
Słowa kluczowe
costs; state forests; forest protection; sustainable forest management; reporting information
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.5604/01.3001.0015.9602
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2022, vol. 46 nr 3, s. 161-179
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 mar 2023, 08:30:10
Data mod.14 mar 2023, 08:30:10
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0