Ograniczanie czy obrona wolności słowa? : rozważania na temat koncepcji regulacji dotyczącej działalności mediów społecznościowych

CC BY Logo DOI

Wolność wypowiedzi jest niezbędnym elementem demokratycznego państwa prawnego. Umożliwia pozyskiwanie informacji i opinii dotyczących działalności zarówno organów państwa, jak i organizacji społecznych i podmiotów prywatnych. Definiuje się ją na podstawie relacji z organami publicznymi, a nie podmiotami prywatnymi. Dotychczas funkcjonowała w relacji obywatel – państwo, chroniąc społeczeństwo przed nadmierną cenzurą rządzących. Obecnie staje się również narzędziem ochrony użytkowników sieci przed korporacjami zarządzającymi mediami społecznościowymi. W tym kontekście konieczne jest rozważenie dwóch istotnych zagadnień. Po pierwsze, czy ograniczanie wolności słowa dokonywane przez platformy społecznościowe lub określone osoby, a polegające na uniemożliwieniu publikacji określonych treści, jest zgodne z obowiązującym prawem. Po drugie, czy ewentualna ustawa regulująca te kwestie jest krokiem w stronę ochrony wolności słowa czy narzędziem do jej ograniczania. Celem artykułu jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze, czy i w jakiej formie powinno się regulować treści udostępniane w social mediach. W tym celu zbadano, czy media społecznościowe można obecnie uznać za miejsce publiczne, a jeśli tak, to jakie byłyby tego następstwa. Dokonano również analizy wpływu nowego środowiska, jakim jest Internet, na wolność słowa w kontekście potrzeby ustanowienia odrębnej regulacji mającej chronić tę wartość.

 

Freedom of expression is an element of a democratic state of law. It enables obtaining information and opinions on the activities of state authorities as well as social organisations and private entities. So far, it has functioned in a civic-state relationship, protecting society against excessive censorship by those in power. Currently, it is also becoming a tool for protecting network users from corporations managing social media. In this context, two important issues need to be considered. Firstly, whether restricting freedom of speech by social media platforms or certain individuals (preventing publication of certain content) is consistent with the applicable law. Secondly, is a possible law regulating these issues a step towards protecting freedom of speech or a tool for its restriction? The aim of the article is therefore to answer the following research question: whether and in what form content shared on social media should be regulated. To this end, the author analyses whether social-media can now be considered a public place and what implications are associated with such an assessment. The impact of the new environment – the Internet – on freedom of speech was also analysed in the context of the necessity to establish a separate regulation protecting this value.

Tytuł
Ograniczanie czy obrona wolności słowa? : rozważania na temat koncepcji regulacji dotyczącej działalności mediów społecznościowych
Tytuł
Restricting or defending freedom of speech? : considerations on the concept of social media regulation
Twórca
Milczarek Ewa ORCID 0000-0003-0726-0959
Słowa kluczowe
wolność słowa; social media; Internet
Słowa kluczowe
freedom of speech
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31268/PS.2022.114
Źródło
Przegląd Sejmowy, 2022, nr 3 (170), s. 121-142
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki prawne
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia3 lis 2022, 14:48:14
Data mod.3 lis 2022, 14:48:14
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0