Zarządzanie rozwojem operatorów systemu dystrybucyjnego w kontekście niezawodności sieci elektroenergetycznej

Streszczenie

W dzisiejszych czasach energetyka w znacznym stopniu determinuje jakość życia ludzi, a jej oddziaływanie można zaobserwować w różnych sferach rozwoju społeczno-gospodarczego. Natomiast z punktu widzenia państwa, jest ona sektorem w znacznej mierze zależnym od wielu czynników takich jak m.in. stan gospodarki kraju, krajowe i europejskie regulacje prawne, dostępność energetycznych surowców naturalnych czy sytuacja na rynkach towarowych. Wszystkie te składowe mają w ujęciu strategicznym znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa państwa.

Celem pracy jest wskazanie pożądanych kierunków zarządzania rozwojem Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce, w kontekście zwiększenia niezawodności ich sieci elektroenergetycznej. Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz spisu tabel i rysunków. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach gospodarczych oraz kwestie związane z odpowiednim zarządzaniem, niezbędnym do stałego rozwoju tych podmiotów. Ponadto, zaprezentowano również przedsiębiorstwo energetyczne jako składową systemu energetycznego. 

Rozdział drugi, to opis kluczowej dla gospodarki infrastruktury energetycznej oraz szeregu czynników jej niezawodności. W dalszej części rozdziału, opisano również istotę niezawodności sieci energetycznej oraz miary i determinanty tego stanu. 

W rozdziale trzecim, zaprezentowano zasoby OSD, które na co dzień determinują funkcjonowanie tych podmiotów w sektorze. Ponadto, opisano postulowane kierunki wzmacniania tego potencjału oraz swoistą koncepcję zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem energetycznym, pełniącym funkcję Operator Systemu Dystrybucyjnego. 

Rozdział czwarty porusza tematykę związaną ze strategicznymi kierunkami inwestycyjnymi w OSD. Przedstawiono dwa kluczowe aspekty, tj. inwestycje sieciowe oraz nie sieciowe.

W piątym rozdziale przedstawiono wielokryterialny ranking największych OSD w Polsce. W dalszej części rozdziału, opisano również perspektywy ich dalszego rozwoju i inwestycji niezbędnych do integracji technologii na sieci przyszłości. 

Podjęcie tej tematyki badawczej podyktowane było nie tylko faktem, iż sektor energetyczny jest kluczowym sektorem w gospodarce i warunkuje funkcjonowanie pozostałych gałęzi w gospodarce krajowej, ale także próbą stworzenia rankingu największych OSD w Polsce. 

Summary

Nowadays, energy largely determines the quality of people's lives, and its impact can be observed in various spheres of socio-economic development. However, from the point of view of the state, it is a sector largely dependent on many factors, such as, inter alia, the state of the country's economy, national and European legal regulations, the availability of natural energy resources or the situation on commodity markets. All these components strategically have a significant impact on the level of state security.

The aim of the work is to indicate the desired directions of managing the development of Distribution System Operators in Poland, in the context of increasing the reliability of their power grid. The dissertation consists of an introduction, five chapters, ending, bibliography and a list of tables and figures.

The first chapter presents the essence of the functioning of enterprises on economic markets and issues related to appropriate management, necessary for the constant development of these entities. Moreover, an energy company was also presented as a component of the energy system.

The second chapter describes the energy infrastructure of key importance for the economy and a number of its reliability factors. In the further part of the chapter, the essence of the power grid reliability as well as the measures and determinants of this state are also described.

Chapter three presents the resources of DSOs that determine the functioning of these entities in the sector on a daily basis. Moreover, the postulated directions of strengthening this potential were described, as well as a specific concept of managing a modern energy company that performs the function of the Distribution System Operator.

The fourth chapter deals with issues related to strategic investment directions in DSOs. Two key aspects were presented, ie network and non-network investments.

The fifth chapter presents a multi-criteria ranking of the largest DSOs in Poland. Later in the chapter, the prospects for their further development are also described and investments necessary to integrate technology into the networks of the future.

Taking up this research topic was dictated not only by the fact that the energy sector is a key sector in the economy and conditions the functioning of other branches in the national economy, but also an attempt to create a ranking of the largest DSOs in Poland.

Tytuł
Zarządzanie rozwojem operatorów systemu dystrybucyjnego w kontekście niezawodności sieci elektroenergetycznej
Tytuł
Management of the development of distribution system operators in the context of electrical network reliability
Twórca
Dowejko Jakub
Promotor
dr hab. Drożdż Wojciech, prof. US
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Nauki o Zarządzaniu i Jakości
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2021
Język
polski
Słowa kluczowe
zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym; transport przesyłowy; inwestycje w sektorze energetycznym
Słowa kluczowe
management of an energy company; transmission transport; investments in the energy sector
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie.
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17069/jakub-dowejko
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia8 lis 2022, 10:02:38
Data mod.17 sty 2023, 07:39:56
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0