Wpływ transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi na wynik finansowy spółek kapitałowych z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są wykorzystywane w ramach polityki podatkowej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw międzynarodowych. Możliwość kształtowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi to jednocześnie możliwość kształtowania wysokości przychodów i kosztów w poszczególnych jednostkach gospodarczych w ramach jednej grupy przedsiębiorstw powiązanych. Ten element polityki podatkowej może być wykorzystywany do stosowania agresywnej polityki podatkowej. Celem dysertacji jest określenie wpływu transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi na wynik finansowy spółek kapitałowych z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego.  Ze względu na postawiony cel przyjęto następującą hipotezę badawczą: „Ustalenie i ocena procentowego udziału transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi w całkowitych przychodach i kosztach spółek kapitałowych na terenie województwa zachodniopomorskiego umożliwia dokonanie presumpcji poprawy bądź pogorszenia się wyników finansowych tych spółek”. Hipotezę zweryfikowano pozytywnie. 

Badanie obserwacji uczestniczącej ukrytej zrealizowano na grupie 17 podmiotów z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego, a analizę pięcioletnich danych finansowych na całej populacji przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego powiązanych kapitałowo zawierających transakcje z podmiotami zagranicznymi. W efekcie przeprowadzonych badań powstało autorskie narzędzie służące do presumpcji wyniku finansowego przedsiębiorstwa na podstawie określonych czynników oraz warunków ekonomicznych i finansowych, po których spełnieniu z wysoką dozą prawdopodobieństwa wynik ulegnie pogorszeniu bądź utrzymaniu w przyszłości. Poprawa wyniku finansowego została zaobserwowana w niewielkim stopniu.

Koncepcja ta została przetestowana i potwierdzona. W toku prac udało się ponadto ustalić korelację pomiędzy zmieniającym się udziałem transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi w całkowitych przychodach i kosztach spółek na terenie województwa zachodniopomorskiego, utworzyć autorską matrycę progów procentowych udziału transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi w całkowitych przychodach i kosztach spółek na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ustalić przyczyny pogorszenia lub poprawy wyników finansowych spółek z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osiągnięty cel badań może mieć szerokie zastosowanie w ramach działalności przedsiębiorstw, zarządzania, analityki finansowej, w tym analityki kredytowej, kontroli podatkowej, a także dla władz państwowych przy tworzeniu regulacji prawnych.

Summary

Transactions between related parties are used as part of the tax policy of enterprises. The ability to shape transactions between related parties is at the same time the ability to shape the amount of income and expenses in individual business units within a single group of related companies. The purpose of the dissertation is to determine the impact of transactions with foreign related companies on the financial results of capital companies based in the West Pomeranian region.  In view of the stated objective, the following research hypothesis was adopted: "Determining and evaluating the percentage share of transactions with foreign affiliated companies in the total revenues and costs of capital companies in the West Pomeranian province makes it possible to make a presumption of the improvement or deterioration of the financial performance of these companies." The hypothesis was verified positively.

The study of latent participant observation was carried out on a group of 17 entities based in the West Pomeranian Voivodeship, and the analysis of five-year financial data was carried out on the entire population of companies based in the West Pomeranian Voivodeship with capital ties entering transactions with foreign entities. 

This concept has been tested and confirmed. In the course of the work, it was also possible to establish a correlation between the changing share of transactions with foreign affiliates in the total revenues and costs of companies in the West Pomeranian region, to create an author's matrix of percentage thresholds for the share of transactions with foreign affiliates in the total revenues and costs of companies in the West Pomeranian region, and to determine the causes of deterioration or improvement in the financial performance of companies based in the West Pomeranian region.

 

Tytuł
Wpływ transakcji z zagranicznymi spółkami powiązanymi na wynik finansowy spółek kapitałowych z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego
Twórca
Piechocki Michał
Promotor
dr hab. Szczypa Piotr, prof. PW
Promotor
dr Lulek Adam (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
ceny transferowe; podatki międzynarodowe; podatki; CIT; PIT; kontrola podatkowa
Słowa kluczowe
transfer pricing; international taxation; tax; CIT; PIT; tax audit
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17645/michal-piechocki
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia28 lis 2022, 15:08:32
Data mod.23 gru 2022, 08:07:30
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0