Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na kondycję finansową przedsiębiorstw

Streszczenie

Przedmiotem badań w przedstawionej rozprawie doktorskiej jest wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) na kondycję finansową oraz decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie z uwzględnianiem międzynarodowych metodyk raportowania i wybranych narzędzi oceny. W rozprawie doktorskiej przeprowadzono dyskusję literaturową, w trakcie której zaprezentowano poglądy autorów odnośnie takich kategorii jak: kondycja finansowa, efektywność finansowa, zdolność finansowa, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także wpływ czynników ESG na kondycję finansową, koszt kapitału i ryzyko finansowe. Szerokie badania literatury uzupełniono o badania opinii przedstawicieli przedsiębiorstw dotyczące badanego zagadnienia w oparciu o metodę rozmytych map kognitywnych i rozmytą metodę delficką oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Przeprowadzono także badanie ilościowe dotyczące identyfikacji relacji pomiędzy ocenami ESG przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych nadanymi przez zagraniczne agencje ratingowe i wskaźnikami finansowymi. Przy wykorzystaniu metody triangulacji wyciągnięto następujące wnioski: 1) wpływ czynników ESG na kondycję finansową polskich przedsiębiorstw należy ocenić pozytywnie, jednak siła tego wpływu była słaba, 2) polskie przedsiębiorstwa widzą czynniki ESG jako czynniki wspierające w niewielkim stopniu ich kondycję finansową, głównie poprzez wzrost rentowności, 3) istnieją przesłanki dotyczące wpływu czynników ESG na rentowność przedsiębiorstw, płynność i zadłużenie; 4) skłonność do redukcji ryzyka ESG rośnie wraz z wielkością działalności przedsiębiorstwa; 5) polskie przedsiębiorstwa powiązały czynniki środowiskowe właśnie głównie z kosztami.

Summary

The subject of research in the presented doctoral dissertation is the impact of environmental, social and governance (ESG) factors on the financial condition and decisions made in the enterprise, taking into account international reporting methodologies and selected assessment tools. In the doctoral dissertation, a literature discussion was carried out, during which the authors' views were presented on such categories as: financial condition, financial performance, creditworthiness, sustainable development, sustainability, corporate social responsibility, as well as the impact of ESG factors on the financial performance, cost of capital and financial risk. Extensive literature research was supplemented with interviews of company representatives on the studied issue using the fuzzy cognitive maps method and the fuzzy Delphi method as well as multidimensional correspondence analysis. A quantitative study was also carried out to identify the relationship between the ESG ratings of companies listed on the Warsaw Stock Exchange rated by foreign rating agencies and financial indicators. Using the triangulation method, the following conclusions were drawn: 1) the impact of ESG factors on the financial condition of Polish enterprises should be assessed positively, but the strength of this impact was weak, 2) Polish enterprises saw ESG factors as factors supporting their financial condition to a small extent, mainly through an increase in profitability 3) there are indications of the impact of ESG factors on enterprise liquidity and debt; 4) the tendency to reduce ESG risk increases with the size of the company; 5) Polish enterprises linked environmental factors mainly with costs.

Data udostępnienia7 gru 2022, 10:27:11
Data mod.23 gru 2022, 08:02:35
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0