Flexicurity jako forma aktywizacji kobiet na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

Podstawowym celem badawczym dysertacji była ocena możliwości implementacji flexicurity na rynek pracy województwa zachodniopomorskiego oraz weryfikacja hipotezy: na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego istnieje słaba znajomość koncepcji flexicurity wśród kobiet w wieku produkcyjnym.

Realizacja celów dysertacji oraz weryfikacja powyższej hipotezy zdeterminowały zastosowanie poszczególnych metod badawczych. W procesie badawczym wykorzystano krytyczną analizę literatury, analizę treści, metody komparatystyczne, metody analityczno-opisowe, metody statystyczne oraz metody analizy logicznej. 

Przyjęta hipoteza i cele badawcze zdeterminowały układ opracowania. Dysertacja składa się z pięciu rozdziałów - trzech teoretycznych, dwóch analityczno-empirycznych oraz spisu treści, wstępu, zakończenia, załączników, bibliografii oraz spisów tabel, wykresów i rysunków.

W rozdziale pierwszym przeprowadzono krytyczną analizę literatury dotyczącą istoty rynku pracy, a także wybranych jego teorii. W tym względzie przedstawiono m.in. dorobek nurtów szkoły klasycznej, neoklasycznej, keynesowskiej czy austriackiej. Ponadto dokonano przeglądu dostępnych w literaturze polityk rynku pracy i polityki zatrudnienia. 

W rozdziale drugim na podstawie przeglądu literatury dokonano systematyzacji definicji dotyczącej flexicurity. Jako wyniki analiz przedstawiano autorską koncepcję flexicurity. Dokonano także prezentacji dobrych praktyk dotyczących implementacji flexicurity do polityk zatrudnienia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano metody i procedurę badawczą, uwzględniając wszystkie kroki podjęte w toku realizacji niniejszej dysertacji. Przedstawiono wykorzystane w eksploracji przedmioty badań, miary stochastyczne oraz zastosowane narzędzia i techniki badawcze.

W rozdziale czwartym w oparciu o wtórny materiał empiryczny dokonano analizy rynku pracy w Unii Europejskiej, Polsce oraz w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. 

W rozdziale piątym zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań. Przedstawiono rezultaty dotyczące świadomości kobiet i pracodawców w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi flexicurity na zachodniopomorskim rynku pracy. Dokonano także analizy szans i barier implementacji flexicurity w procesie aktywizacji kobiet na regionalnym rynku zatrudnienia. Zaprezentowano również autorski model w zakresie implementacji koncepcji flexicurity na zachodniopomorski rynek pracy.

W zakończeniu przedstawiono rezultaty i wnioski ze zrealizowanego procesu badawczego, a także podsumowanie dotyczące osiągniętych celów pracy, jak i weryfikacji postawionej hipotezy badawczej. Podjęto również próbę określenia wkładu niniejszej pracy do dorobku nauk z zakresu ekonomii i finansów, przedstawiono ograniczenia badawcze, a także nakreślono możliwe kierunki rozwoju badań w analizowanym obszarze.

Summary

The main research objective of the dissertation was to assess the possibilities of implementing flexicurity in the labour market of the West Pomeranian Voivodeship and to verify the hypothesis: there is poor knowledge of the flexicurity concept among women of working age in the labour market of the West Pomeranian Voivodeship.

The implementation of the dissertation objective and the verification of the above hypothesis predetermined the application of particular research methods. In the research process, critical literature analysis, content analysis, comparative methods, analytical-descriptive methods, statistical methods and logical analysis methods were employed. 

The adopted hypothesis and research objectives dictated the layout of the study. The dissertation consists of five chapters - three theoretical, two analytical-empirical ones as well as the table of contents, introduction, conclusion, appendices, bibliography and lists of tables, charts and figures.

The first chapter includes a critical analysis of the literature on the essence of the labour market, as well as selected theories of this market. In this respect, the work of, inter alia, the classical, neoclassical, Keynesian and Austrian schools is presented. Furthermore, a review of labour market and employment policies available in the literature has been carried out. 

Basing on the literature review, in the second chapter the definition of flexicurity is systematised. The results of analyses are presented as the author's concept of flexicurity is presented. The list of good practices concerning the implementation of flexicurity in employment policies of selected European Union Member States is also made.

The third chapter describes the research methods and procedure, outlining all the steps taken in the course of this study. The research subjects, the stochastic measures and the research tools and techniques employed are summarised.

Chapter four, based on secondary empirical material, analyses the labour market in the European Union, Poland and the West Pomeranian Voivodeship, with a particular emphasis put on the situation of women. 

The fifth chapter presents the research. It presents results regarding women's and employers' awareness of the applicability of flexicurity in the West Pomeranian labour market. It also analyses opportunities and barriers to the implementation of flexicurity in the process of activating women on the regional labour market. The author's model of implementation of the flexicurity concept in the West Pomeranian labour market is presented.

In the final part, the findings and conclusions stemming from the research process are presented, as well as a summary of the objectives of the study and the verification of the research hypothesis. An attempt is also made to determine the contribution of this work to the body of knowledge in the field of economics and finance. Furthermore,  the limitations of the research are outlined, as well as the possible directions for the future research in the area under study.

Tytuł
Flexicurity jako forma aktywizacji kobiet na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego
Tytuł
Flexicurity as a form of activation women in the labour market of the West Pomeranian Voivodeship
Twórca
mgr Łopatka Agnieszka
Promotor
dr hab. Bernat Tomasz, prof US
Promotor
dr Hozer-Koćmiel Marta (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
rynek pracy; flexicurity; aktywizacja zawodowa
Słowa kluczowe
labour market; flexicurity; professional activation
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17539/agnieszka-lopatka
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie.
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia7 gru 2022, 13:07:47
Data mod.23 gru 2022, 08:01:29
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0