Wpływ dochodu pasywnego na niezależność finansową gospodarstw domowych

Streszczenie

Nadrzędnym celem rozprawy jest ocena wpływu dochodu pasywnego na niezależność finansową gospodarstw domowych. Aby zrealizować postawiony cel główny sformułowano cztery cele uzupełniające. Pierwszym celem uzupełniającym jest konceptualizacja pojęć dochodu pasywnego oraz niezależności finansowej. Drugim celem uzupełniającym jest określenie determinant dochodu pasywnego. Za trzeci cel uzupełniający uznano potrzebę analizy współzależności dochodu pasywnego i niezależności finansowej. Czwarty ostatni cel stanowi opracowanie koncepcji niezależności finansowej przy udziale dochodu pasywnego.

Rozprawę podzielono na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym rozprawy omówiono jej zakres podmiotowy, czyli gospodarstwa domowe oraz przedstawiono wybrane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oddziałujące na finansowe funkcjonowanie gospodarstw domowych. W drugim rozdziale wyjaśniono pojęcia dochodu pasywnego oraz niezależności finansowej. Trzeci rozdział poświęcono opisom wyników badań empirycznych, których wnioski dotyczyły gospodarstw domowych osiągających dochód pasywny, gospodarstw domowych niezależnych finansowo oraz podobieństw i różnic w zakresie udziału dochodu pasywnego w strukturze dochodów tych gospodarstw. W rozdziale czwartym przedstawiono koncepcję niezależności finansowej gospodarstwa domowego przy udziale dochodu pasywnego. Dokonano analizy SWOT procesu budowy niezależności finansowej przy wpływie dochodu pasywnego, a także sformułowano ogólne wnioski empiryczne. Potwierdzono realizację hipotez i podsumowano osiągnięte cele. 

Badania przeprowadzono metodą kwestionariusza ankiety na jednej grupie, liczącej 707 osób na terenie Polski. Dodatkowo, przeprowadzono badania pogłębione w postaci kwestionariusza wywiadu. Grupa uczestników wywiadów wyniosła 17 osób. Byli to eksperci z rynku nieruchomości, inwestorzy na giełdzie, osoby prowadzące MLM, pracujące w instytucjach finansowych, profesorowie i doktorzy, autorzy książek, pracownicy uczelni wyższych. 

Udowodniono hipotezę główną zakładającą, że dochód pasywny jest kluczowym czynnikiem uzyskania niezależności finansowej gospodarstw domowych. Dowiedziono, że uzyskiwanie dochodu pasywnego jest głównym, ale niewystarczającym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie niezależności finansowej. Udowodniono także, że uwzględnienie w portfelu inwestycyjnym dochodu pasywnego uzyskiwanego z nieruchomości jest główną determinantą osiągania niezależności finansowej. Ponadto zweryfikowano, że długość okresu inwestowania dodatnio wpływa na wysokość osiąganego dochodu pasywnego, a poczucie niezależności finansowej rośnie wraz z wiekiem.

Summary

The objective of this dissertation is to assess the impact of passive income on the financial independence of households. In order to achieve the main goal, four auxiliary goals were formulated. 

The dissertation is divided into four chapters. The first chapter discusses its subjective scope - households, and current selected internal and external factors influencing the financial functioning of households. The second chapter explains the concepts of passive income and financial independence. The third and extensive chapter is devoted to the research results, and its conclusions of the concerned households with passive income. Chapter four presents a concept scheme of financial independence with the participation of passive income in a household. A SWOT analysis of the process of building financial independence with the influence of passive income was performed, and general empirical conclusions were formulated. All the hypotheses were confirmed, and all the achieved goals were summarised. 

The empirical research was carried out using the questionnaire process on a group of 707 people in Poland. Additionally, interviews with 17 leading experts were conducted. The group interviewed were experts from the real estate market, stock exchange investors, people running MLM, employees of financial institutions and universities, professors, doctors, and book writers. 

The research conducted supports and confirms the main hypothesis that passive income is a key factor in achieving financial independence of households. It has been proven that obtaining passive revenue is the main, but not sufficient factor influencing the achievement of financial independence. It has also been proven that the inclusion of passive income from real estate in an investment portfolio is the main determinant of obtaining financial independence. Moreover, it was verified that the length of the investment period positively influences the amount of the passive revenue obtained, and the sense of being financially independent increases with age.

Tytuł
Wpływ dochodu pasywnego na niezależność finansową gospodarstw domowych
Tytuł
The impact of passive income on the financial independence of households
Twórca
mgr Stachurska Agata
Promotor
dr hab. Świecka Beata, prof. US
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Instytucja
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
dochód; dochód pasywny; dochodu pasywnego; dochodem pasywnym; niezależność; niezależność finansowa; niezależności finansowej; niezależny finansowo; gospodarstwo domowe; gospodarstwa domowe
Słowa kluczowe
income; revenue; passive income; passive revenue; independence; financial independence; financially independent; household; households
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17647/agata-stachurska
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie.
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia7 gru 2022, 12:23:47
Data mod.18 sty 2023, 11:17:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0