Oddziaływanie uwarunkowań bilansowych i podatkowych na użyteczność informacji w rachunkowości przedsiębiorstw

Streszczenie

Podstawowym zadaniem systemu rachunkowości, będącego głównym elementem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa jest dostarczanie rzetelnych, prawidłowych i użytecznych informacji. Na kształt, rozmiar i szczegółowość systemu rachunkowości przedsiębiorstwa wpływ ma wiele czynników, a do najważniejszych z nich należą uwarunkowania bilansowe i podatkowe. 

Głównym celem dysertacji było opracowanie koncepcji rozwiązań mających na celu wyeliminowanie negatywnych skutków wpływu wzajemnego oddziaływania uwarunkowań bilansowych i podatkowych na użyteczność informacji ujawnianych przez system rachunkowości przedsiębiorstw. 

W rozprawie postawiono hipotezę badawczą, według której uwarunkowania bilansowe i podatkowe wzajemnie oddziałują na siebie, co negatywnie wpływa na użyteczność informacji ujawnianych w systemie rachunkowości przedsiębiorstw, która została zweryfikowana pozytywnie. 

Przyjęty cel rozprawy zdeterminował zastosowane metody i techniki badawcze. W pracy wykorzystano takie metody i techniki jak: krytyczna analiza literatury, indukcja, dedukcja, analiza porównawcza, synteza, metoda sondażu diagnostycznego, wywiad kwestionariuszowy, ankietyzację oraz metodę delficką. Przeprowadzone w kilku etapach proces badawczy pozwolił na osiągnięcie celu głównego i opracowanie czterech autorskich koncepcji rozwiązań eliminujących negatywny wpływ wzajemnego oddziaływania uwarunkowań bilansowych i podatkowych na użyteczność informacji systemu rachunkowości.

Nadrzędnym walorem zaproponowanych koncepcji jest ich aplikacyjny charakter, pozwalający na wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej w różnych konfiguracjach oraz przez wszystkie przedsiębiorstwa. Doskonale wpisują się one        w proces wzmocnienia podsystemu rachunkowości podatkowej, który jest odpowiedzialny za dostarczenie prawidłowych informacji stanowiących podstawę rozliczenia podatków. Najistotniejszym elementem tego wzmocnienia jest jego synergiczny i uzupełniający charakter w stosunku do podsystemu rachunkowości finansowej, nieingerujący i niekolidujący z nim.

Summary

The main task of the accounting system, which is the main element of the company's information system, is to provide reliable, correct, and useful information. The shape, size and detail of the company's accounting system are influenced by many factors, the most important of which are balance sheet and tax conditions.   

The main purpose of the dissertation was to develop a concept of solutions aimed at eliminating the negative effects of the mutual influence of balance sheet and tax conditions on the usefulness of information disclosed by the accounting system of enterprises.

In the dissertation, a research hypothesis was formulated, according to which the balance sheet and tax conditions mutually influence each other, which negatively affects the usefulness of information disclosed in the accounting system of enterprises, which has been positively verified.

The adopted aim of the dissertation determined the applied research methods and techniques. In the research, the following methods and techniques were used: critical analysis of literature, induction, deduction, comparative analysis, synthesis, diagnostic survey method, questionnaire interview, survey, and the Delphi method. The research process carried out in several stages allowed to achieve the main goal and the development of four proprietary concepts of solutions eliminating the negative impact of the mutual influence of balance sheet and tax conditions on the usefulness of information in the accounting system.

The main task of the accounting system, which is the main element of the company's information system, is to provide reliable, correct, and useful information. The shape, size and detail of the company's accounting system are mainly influenced by the balance sheet and tax conditions, which interfere with each other, which negatively affects the usefulness of the information provided. They perfectly fit into the process of strengthening the tax accounting subsystem, which is responsible for providing correct information constituting the basis for tax settlement. The most important element of this reinforcement is its synergistic and complementary character in relation to the financial accounting subsystem, not interfering and not colliding with it.

Tytuł
Oddziaływanie uwarunkowań bilansowych i podatkowych na użyteczność informacji w rachunkowości przedsiębiorstw
Tytuł
Influence of balance sheet and tax conditions on the usefulness of information in the accounting of enterprises
Twórca
Bryl Bronisław
Promotor
dr hab. Szczypa Piotr, prof. PW
Promotor
dr Pawłowski Maciej (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk społecznych; Ekonomia i finanse
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
rachunkowość; podatki; użyteczność infromacji
Słowa kluczowe
accountancy; taxes; usefulness of information
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17297/bronislaw-bryl
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia19 gru 2022, 11:33:34
Data mod.23 gru 2022, 08:05:49
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0