Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft

CC BY-SA Logo DOI

Der Beitrag widmet sich der Mehrsprachigkeit von Personen ukrainischer Herkunft, die in Polen Germanistik studieren. Es werden Ergebnisse einer Pilotstudie zu Erfahrungen Studierender mit mehrsprachiger Erziehung vorgestellt. Die in Tiefinterviews erhobenen Aussagen der Befragten zeigen ihre subjektive Wahrnehmung der eigenen Sprachbiografie. Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit begann bei den Befragten mit einer frühen ukrainisch-russischen Zweisprachigkeit, da sie in der Ukraine in einem zweisprachigen Umfeld aufgewachsen sind. Zudem wurde die Entwicklung der mehrsprachigen Kompetenz weitgehend durch das familiäre Umfeld beeinflusst. Es lässt sich feststellen, dass frühe Erfahrungen mit Zweisprachigkeit, Offenheit für Sprachen in der Familie und elterliche Unterstützung beim Erlernen weiterer Fremdsprachen die Erziehung zur Mehrsprachigkeit positiv beeinflussen können.

 

The article discusses the multilingualism of students with Ukrainian background who study German philology in Poland. It presents results of a pilot study on students’ experiences with multilingual education. The respondents’ statements, collected in in-depth interviews, reveal subjective perceptions of their own language biographies. Their education towards multilingualism began with an early Ukrainian-Russian bilingualism since they were raised in a bilingual environment in Ukraine. Moreover, the development of multilingual competence was largely influenced by their family environment. It can be concluded that early experiences with bilingualism, openness to languages in the family and parental support in learning other foreign languages can positively influence education towards multilingualism.

 

Artykuł został poświęcony wielojęzyczności osób pochodzenia ukraińskiego studiujących filologię germańską w Polsce. Przedstawiono wyniki badania pilotażowego dotyczącego doświadczeń studentów związanych z wychowaniem wielojęzycznym. Wypowiedzi respondentów zebrane w indywidualnych wywiadach pogłębionych ukazują subiektywne postrzeganie własnych biografii językowych. Wychowanie w kierunku wielojęzyczności respondentów rozpoczęło się od wczesnej dwujęzyczności ukraińsko-rosyjskiej wynikającej z dorastania w dwujęzycznym środowisku Ukrainy. Na rozwój kompetencji wielojęzycznej duży wpływ miało również środowisko rodzinne. Badanie wykazało, iż wczesne doświadczenia z dwujęzycznością, otwartość na języki obce w rodzinie oraz wsparcie rodziców przy nauce kolejnych języków obcych, mogą pozytywnie wpływać na wychowanie w kierunku wielojęzyczności.

Tytuł
Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft
Twórca
Wijgerden Louise van ORCID 0000-0001-9098-0716
Słowa kluczowe
Mehrsprachigkeit; ukrainisch-russische Zweisprachigkeit; zweisprachige Erziehung; Fremdsprachenstudium
Słowa kluczowe
multilingualism; Ukrainian-Russian bilingualism; bilingual education; foreign language study
Słowa kluczowe
wielojęzyczność; dwujęzyczność ukraińsko-rosyjska; wychowanie dwujęzyczne; studia neofilologiczne
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/cgs.2022.31-09
Źródło
Colloquia Germanica Stetinensia, 2022, nr 31, s. 157-170
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Językoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia17 lut 2023, 13:36:43
Data mod.17 lut 2023, 13:36:43
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0