Jedność w różnorodności a regulacje państw Unii Europejskiej dotyczące praw osób LGBT

CC BY Logo DOI

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnic dotyczących regulacji praw osób LGBT w państwach należących do Unii Europejskiej. Dokonano porównania ewolucji przepisów prawnych w poszczególnych państwach członkowskich. W rozważaniach ujęte zostały także daty przystąpienia danego państwa do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej oraz regulacji podjętych wobec społeczności LGBT. Kwestie te należy uznać za istotne, biorąc pod uwagę kryteria kopenhaskie, które dane państwo musiało spełnić, przystępując do UE. W badaniu zadano pytanie, czy i w jakim tempie regulacje dotyczące związków partnerskich korespondowały w poszczególnych państwach z wprowadzeniem pozostałych postulatów dotyczących społeczności LGBT. Zwrócono uwagę na wątek związany z datą przystąpienia państw członkowskich do Unii Europejskiej. W kontekście dyskursu społeczno-politycznego w Polsce, dotyczącego konsekwencji takich regulacji, przeanalizowano regulacje w państwach, które razem z Polską wstąpiły do UE w 2004 roku. Główną hipotezą jest, że przyjęcie regulacji dotyczących małżeństw jednopłciowych w UE nie jest koniecznym następstwem wcześniejszego zalegalizowania jednopłciowych związków partnerskich. Wprowadzeniem do analizy jest przedstawienie kryteriów kopenhaskich, czyli wytycznych otwierających drogę do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, a także międzynarodowych postulatów społeczności LGBT. Biorąc pod uwagę dynamikę wprowadzanych regulacji w Europie i na świecie oraz jednocześnie, traktowanie ich w Polsce nadal w kategoriach kontrowersyjnych, wybrano te najczęściej dyskutowane wątki. Należą do nich jednopłciowe związki partnerskie i małżeństwa oraz adopcja dzieci przez pary homoseksualne.

 

The aim of this article is to analyse the differences in the regulation of LGBT rights in the Member States of the European Union. The evolution of legal provisions in individual Member States is compared. The considerations also include the date of accession to the European Community / European Union and the regulations adopted by states for the LGBT community. These issues should be considered as important, taking into account the Copenhagen criteria that a given country has to meet when joining the EU. The question was asked in this research is whether and at what pace the regulations on same-sex partnerships corresponded in individual countries with the introduction of other postulates concerning the LGBT community. Attention was paid to the issue related to the date of accession of the Member States to the European Union. In the context of the sensitive social and political discourse in Poland regarding the consequences of such regulations, the regulations in the countries that joined the EU in 2004 with Poland were analysed. The main hypothesis is that the adoption of same-sex marriage regulations in the EU is not a necessary consequence of previously legalising same-sex partnerships. The introduction to the analysis is the presentation of the Copenhagen criteria, i.e., the guidelines that open the way to joining the structures of the European Union, as well as the international postulates of the LGBT community. Considering the dynamics of introduced regulations in Europe and in the world, and at the same time, treating them in Poland in controversial categories, the most discussed topics were selected. These topics include same-sex partnerships and marriage, and the adoption of children by same-sex couples.

Tytuł
Jedność w różnorodności a regulacje państw Unii Europejskiej dotyczące praw osób LGBT
Tytuł
Unity in diversity and the EU Member States’ regulations on the rights of the LGBT people
Twórca
Zawadzka Katarzyna ORCID 0000-0001-9263-8244
Słowa kluczowe
Unia Europejska; LGBT; związki partnerskie; małżeństwa jednopłciowe; jedność w różnorodności
Słowa kluczowe
European Union; partnerships; same-sex marriage; unity in diversity
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31338/1641-2478pe.2.22.3
Źródło
Przegląd Europejski, 2022, vol. 2022 nr 2, s. 41-58
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia20 lut 2023, 14:33:46
Data mod.20 lut 2023, 14:33:46
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0