Na drodze do „czerwonego uniwersytetu” : powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)

CC BY-SA Logo DOI

Historia powstawania Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 80. XX w. nierozerwalnie związana jest z ówczesną sytuacją polityczną i ostrym konfliktem mającym miejsce w całym państwie, ale występującym też na Pomorzu Zachodnim i w Szczecinie. Okres powstawania znacząco wpłynął więc na ostateczny kształt szczecińskiej uczelni w 1985 r., która z powodu mocnego uzależnienia jej władz od struktur partyjnych oraz deklarowanej przez nie ideologicznej bliskości z PZPR nazywana była „czerwonym uniwersytetem”. Obraz ten nie był odzwierciedlany w oficjalnych massmediach, za to mocno zakotwiczył na łamach pism drugoobiegowych, wydawanych poza cenzurą przez ówczesną opozycję. Walor niezależności, powodował, że autorzy piszący do wydawnictw bezdebitowych mogli prezentować nieoficjalną twarz powstającej uczelni, swobodnie poddawać krytyce działania władz, które uznawali za szkodliwe dla idei uniwersytetu w Szczecinie. Mimo toczącej się wówczas bezpardonowej walki politycznej, na ogół nie kontestowano potrzeby powstania uczelni, natomiast sposób jej tworzenia przez władze był mocno deprecjonowany. Poddanie tego obrazu weryfikacji może pozwolić na pełniejsze ukazanie kulisów powstawania i początków Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

The history of the University of Szczecin’s foundation in the 1980s is inextricably linked to the political situation of the time and the acute conflict taking place nationwide, but also present in West Pomerania and Szczecin. Thus, the period of its foundation significantly influenced its final form in 1985, which, due to the heavy dependence of its governing body on party structures and its declared ideological closeness to the Polish United Workers’ Party (PZPN), was called a “red university”. This image was not reflected in official mass media, but firmly anchored in the pages of underground magazines published uncensored by the dissident opposition of the time. The value of independence meant that authors writing for underground publications were able to portray the unofficial face of the emerging university, freely criticizing the actions of the authorities, which they considered detrimental to the idea of a university in Szczecin. Despite the ruthless political struggle at the time, the need for its establishment was generally not contested, while the manner in which it was created by the authorities was greatly disparaged. By subjecting this image to scrutiny, it may be possible to give a fuller picture of the backdrop to the foundation and beginnings of the University of Szczecin.

Tytuł
Na drodze do „czerwonego uniwersytetu” : powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)
Twórca
Ślepowroński Tomasz ORCID 0000-0001-6498-4617
Słowa kluczowe
Uniwersytet Szczeciński; prasa drugoobiegowa; Pomorze Zachodnie; historia Polski po 1945 r
Słowa kluczowe
University of Szczecin; underground press; Western Pomerania; Polish history post 1945
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/pz.2022.37-13
Źródło
Przegląd Zachodniopomorski, 2022, t. 37 (66), s. 285-312
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Historia; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia20 lut 2023, 15:01:14
Data mod.20 lut 2023, 15:01:14
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0