Istota kapitału społecznego jako determinanty rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

Głównym celem dysertacji była empiryczna weryfikacja związku między poziomem kapitału społecznego i rozwojem gospodarczym w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 a celami pobocznymi: analiza poziomu kapitału społecznego w wybranych powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w świetle badań własnych oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników do wyników reprezentatywnych badań ogólnopolskich.

W rozdziale pierwszym dokonano systematycznej analizy koncepcji kapitału społecznego, wskazano na istniejące rozbieżności oraz podkreślono cechę wspólną występującą wśród badaczy tematyki, jakim jest uznanie zaufania i partycypacji za kluczowe jego elementy; zawarto w nim także autorską definicję pojęcia.

Drugi rozdział dotyczył teoretycznej analizy rozwoju regionalnego i lokalnego (pojęcie, cechy, determinanty, mierniki). Dokonano także usystematyzowania koncepcji w tym ujęto kapitał społeczny w analizowanych koncepcjach.

W rozdziale trzecim przedstawiono problematykę cel i hipotezę pracy, metodykę badań wtórnych i pierwotnych oraz zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze.

W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę poziomu kapitału społecznego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 na podstawie kształtowania się mierników aktywności społecznej i obywatelskiej.

W rozdziale piątym dokonano analizy poziomu rozwoju gospodarczego w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2004–2018 na podstawie kształtowania się mierników rynku pracy, liczby podmiotów gospodarczych oraz dochodów własnych powiatów i mierników konkurencyjności powiatów na tle ogólnopolskim i w poszczególnych powiatach ziemskich. Dokonano także analizy syntetycznych wskaźników poziomu kapitału społecznego i rozwoju gospodarczego oraz przeprowadzono analizę związku między nimi.

W rozdziale szóstym zrealizowano cel poboczny pracy, przedstawiono wyniki badań własnych, które koncentrowały się na ustaleniu poziomu zaufania i partycypacji w pięciu, losowo dobranych powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego na liczebnie reprezentatywnej próbie 485 respondentów. Podjęto także próbę porównania uzyskanych wyników badań do wyników reprezentatywnych badań ogólnopolskich.

W zakończeniu pracy dokonano podsumowania uzyskanych wyników badań, oraz przedstawiono wynikające z tych badań wnioski.

Summary

The aims of the thesis are: verify the relationship between the level of social capital and level of economic development in poviats of the West Pomeranian Voivodeship and to assess the level of social capital in selected poviats of the West Pomeranian Voivodeship in the light of survey research. 

In the first chapter a systematic review of definitions and theories of social capital is made, methods of measuring and empirical research on social capital is reviewed. This chapter includes the author's definition of social capital.

The second chapter is devoted to the theoretical analysis of regional and local development theories, systematized including the inclusion of social capital in these concepts. 

The third chapter presents the aim and the hypothesis of the thesis, the methodology of  research as well as the methods, techniques and research tools that are used.

Chapter four analyzes the level of social capital in quantitative terms and the level of economic growth in poviats of the West Pomeranian Voivodeship in 2004-2018. 

In chapter five level of economic development in the poviats of the West Pomeranian Voivodeship in is presented. Using the taxonomic analysis, the districts are ranked and the correlation relationship between the levels of synthetic indicators of the levels of social capital and economic development in the poviats of the West Pomeranian Voivodeship in 2004-2018 is analyzed.

The sixth chapter presents the results of research based on qualitative variables (level of trust and participation) in five, randomly selected poviats of the West Pomeranian Voivodeship on a representative sample of 485 respondents with comparison to other Polish representative research.

In the thesis conclusion, the results of the research were summarized.

Tytuł
Istota kapitału społecznego jako determinanty rozwoju gospodarczego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
Tytuł
Social capital as a determinant of the local development on the example of poviats of the West-Pomeranian Voivodeship
Twórca
Zakrzewska Małgorzata
Promotor
prof. zw. dr hab. Kopycińska Danuta
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
kapitał społeczny; rozwój lokalny; zaufanie; partycypacja
Słowa kluczowe
social capital; local development; trust; participation
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17898/malgorzata-zakrzewska
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia2 lut 2023, 15:12:28
Data mod.23 lut 2023, 11:51:50
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0