Elektromobilność jako determinanta zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce

Streszczenie

W rozprawie poruszono aktualną tematykę polskiego sektora elektromobilności oraz jego udział na rozwój inteligentnych miast w Polsce. Prowadzone badania ukierunkowuje hipoteza główna, zgodnie z którą elektromobilność jest determinantą zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Przyjęte założenia badawcze, których zakresem badań objęto wpływ elektryfikacji krajowego sektora transportu, weryfikowane są poprzez dążenie do osiągnięcia celu głównego dysertacji, który dotyczy wyznaczenia pożądanych scenariuszy zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce przy udziale elektromobilności. Cel główny uzupełniają cele szczegółowe, które korespondują bezpośrednio z tematyką rozprawy. Dotyczą one analizy ekonomicznej, technologicznej, regulacyjnej oraz społecznych uwarunkowań rozwoju elektromobilności w Polsce, oceny rozwoju elektromobilności na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz budowie wielokryterialnego modelu pożądanych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce w kontekście elektromobilności.

Pierwszy rozdział został poświęcony charakterystyce dyskutowanych pojęć, celowości ich wdrażania w krajowych gospodarkach. Rozdział drugi został poświęcony elektromobilności jako formie transportu w nowoczesnych miastach. W rozdziale scharakteryzowano stan dotychczasowych badań w zakresie roli elektromobilności w zrównoważonym rozwoju inteligentnych miast. W rozdziale trzecim przeanalizowano uwarunkowania rozwoju elektromobilności w Polsce. Ocenie poddany został pakiet elektromobilności i regulacje w kontekście elektryfikacji transportu. W rozdziale zaprezentowano instrumenty wsparcia oraz obowiązki samorządów i operatorów sieci dystrybucyjnych. Rozdział czwarty zawiera analizę i autorską ocenę rozwoju elektromobilności w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. W tym celu opracowano wskaźniki służące do porównania rozwoju elektromobilności w Polsce i w innych krajach europejskich, w zakresie rynku motoryzacyjnego oraz ogólnodostępnych punktów ładowania. Opracowane wskaźniki zostały wykorzystane do przeprowadzenia oceny stanu rozwoju krajowego sektora elektromobilności. Rozdział piąty przedstawia opracowane modele pożądanych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce w kontekście elektromobilności. W rozdziale zaprezentowano kluczowe założenia, problem badawczy, rozważane kryteria oraz analizowane warianty w kontekście rekomendowanych rozwiązań dla rozwoju elektromobilności.  Podsumowanie zawiera kluczowe wnioski oraz kierunki dalszych badań w obszarze elektromobilności jako determinanty zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce. 

Summary

The dissertation discusses the current subject of the Polish electromobility sector and its contribution to the development of smart cities in Poland. The conducted research is guided by the main hypothesis, according to which electromobility is a determinant of the sustainable development of smart cities in Poland. The adopted research assumptions, the scope of which covered the impact of the electrification of the domestic transport sector, are verified by striving to achieve the main goal of the dissertation, which concerns the determination of the desired scenarios for the sustainable development of smart cities in Poland with the participation of electromobility. The main objective is complemented by specific objectives that correspond directly to the subject of the dissertation. They concern the economic, technological, regulatory and social analysis of the development of electromobility in Poland, the assessment of the development of electromobility against other European Union countries and the construction of a multi-criteria model of desirable solutions for the sustainable development of smart cities in Poland in the context of electromobility.

The first chapter was devoted to the characteristics of the discussed concepts, advisability of their implementation in national economies. The second chapter is devoted to electromobility as a form of transport in modern cities. The chapter characterizes the current state of research on the role of electromobility in the sustainable development of smart cities. The third chapter analyzes the conditions for the development of electromobility in Poland. The electromobility package and regulations in the context of electrification of transport were assessed. The chapter presents support instruments and obligations of local governments and distribution network operators. The fourth chapter contains an analysis and author's assessment of the development of electromobility in Poland against the background of selected European Union countries. For this purpose, indicators were developed to compare the development of electromobility in Poland and in other European countries, in terms of the automotive market and generally available charging points. The developed indicators were used to assess the state of development of the national electromobility sector. Chapter five presents the developed models of desirable solutions for the sustainable development of smart cities in Poland in the context of electromobility. The chapter presents key assumptions, research problem, considered criteria and analyzed variants in the context of recommended solutions for the development of electromobility. The summary contains key conclusions and directions for further research in the field of electromobility as determinants of sustainable development of smart cities in Poland.

Tytuł
Elektromobilność jako determinanta zrównoważonego rozwoju inteligentnych miast w Polsce
Tytuł
Electromobility as a determinant of the sustainable development of smart cities in Poland
Twórca
Starzyński Przemysław
Promotor
dr hab. Drożdż Wojciech, prof. US
Promotor
dr }Rabe Marcin (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
elektromobilność; zrównoważony rozwój; inteligentne miasto; transport; model AHP
Słowa kluczowe
electromobility; sustainable development; smart city; transport; model AHP
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17980/przemyslaw-starzynski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia17 lut 2023, 08:46:48
Data mod.24 lut 2023, 13:30:49
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0