Interwar Romanists’ statements about the role and significance of Roman law

CC BY-NC-ND Logo DOI

Współczesny dyskurs naukowy poświęcony roli prawa rzymskiego stał się podstawą do podjęcia badań nad znaczeniem „spuścizny” rzymskiej w wypowiedziach romanistów II Rzeczpospolitej Polskiej. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie znaczenia myśli romanistycznej w kształtowaniu kultury prawnej i prawniczej Polski międzywojennej. W konkluzjach autor stwierdza, że refleksja nad znaczeniem „spuścizny” myśli rzymskiej koncentrowała się w związku z pracami nad kodyfikacją prawa prywatnego, czy rozważaniami nad edukacją patriotyczną. Podkreślanie przez polskich romanistów znaczenia „spuścizny” rzymskiej stanowiło istotny czynnik w kształtowaniu świadomości prawnej II Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Modern scholarly discourse devoted to the role of Roman law became the basis for researching the significance of Roman “legacy” in the words of Romanists of the Second Polish Republic. The purpose of this article is to examine the significance of Romanist thought in shaping the legal culture of Interwar Poland. In the conclusions, the author states that reflection on the significance of “legacy” of the Roman thought intensified in connection with the work on the codification of private law and a reflection on patriotic education. Polish Romanists’ highlighting the importance of the “legacy” of Rome was an important factor in shaping legal awareness of the Second Polish Republic.

Tytuł
Interwar Romanists’ statements about the role and significance of Roman law
Twórca
Zych Radosław ORCID 0000-0002-1221-9136
Słowa kluczowe
history of law and state; legal culture; idea of Roman Law “legacy”; education of lawyers in Interwar Poland
Słowa kluczowe
historia prawa i państwa; kultura prawna; myśl romanistyczna; edukacja prawników Polski międzywojennej
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.31648/sp.6063
Źródło
Studia Prawnoustrojowe, 2020, nr 50, s. 537-548
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 11:24:33
Data mod.16 mar 2023, 11:24:33
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0