Kalkulator kosztów zaniechania w praktyce

CC BY-NC-ND Logo DOI

Młodzież na rynku pracy, w tym zagrożona wykluczeniem społecznym, stanowi grupę objętą specjalnymi działaniami instytucjonalnymi. Wśród aktywnych instrumentów ograniczających bezrobocie młodzieży znajdują się projekty realizowane z funduszy unijnych. Kontynuacja stosowania rozwiązań proponowanych w takich projektach powinna być potwierdzana m.in. za pomocą tzw. kalkulatora kosztów zaniechania umożliwiającego określenie wysokości kosztów społecznych, jakie trzeba będzie ponieść w przypadku zaniechania działań aktywizujących osoby bezrobotne. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty takiego kalkulatora oraz wskazanie jego przydatności do uzasadnienia stosowania nowych narzędzi prozatrudnieniowych na przykładzie projektu zrealizowanego w województwie zachodniopomorskim. W opracowaniu wykorzystano metody desk research i KKZ, który umożliwił potwierdzenie efektywności i skuteczności innowacyjnego modelu wsparcia młodzieży na rynku pracy.

 

Young people in the labor market, including the risk of social exclusion, a group under special institutional activities. Among the active measures aimed at reducing unemployment of youth are projects from EU funds. The continued use of the solutions proposed in such projects should be confirmed, among others, by means of so-called. cost calculator omission. The aim of the article is to present the essence of such a calculator and an indication of its suitability to justify the use of new tools for pro-employment on the example of a project implemented in Western Pomerania. The study methods were used desk research and CCD, which made it possible to confirm the effectiveness and efficiency of an innovative model of support for young people on the labor market.

Tytuł
Kalkulator kosztów zaniechania w praktyce
Tytuł
Cost calculator discontinued in practice
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
rynek pracy; kalkulator kosztów zaniechania
Słowa kluczowe
labor market; CCD
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.26485/SPE/2017/105/16
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, t. 105, s. 277-291
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia16 mar 2023, 15:12:47
Data mod.16 mar 2023, 15:12:47
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0