Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym

Streszczenie

Genezy instytucji syndyka poszukiwać należy w prawie rzymskim. Stworzono tam instytucję magistra bonorum, w której upatrywać należy pierwowzoru instytucji syndyka. 

Instytucja syndyka powinna być rozważana jako funkcja wykonywana przez doradcę restrukturyzacyjnego. W prawie formalnym syndyk stanowi podmiot postępowania upadłościowego (quasi-organ). Nadanie syndykowi przymiotu organu postępowania upadłościowego nie jest możliwe, gdyż ustawodawca nie pozwala syndykowi na korzystanie z imperium państwowego. Ponadto, przez wzgląd na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej syndyka oraz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, należy go traktować jedynie jako podmiot prywatny, któremu ustawodawca nadał szczególne uprawnienia związane z potrzebą ustalenia oraz likwidacji masy upadłości.

Analiza nowelizacji przepisów prawnych prowadzi do wniosku, że ustawodawca dąży do profesjonalizacji zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, co ma wpływ na wykonywanie funkcji syndyka. Ponadto ustawodawca rozbudowuje aparat nadzorowania działalności syndyka, nadając mu jednocześnie nowe uprawnienia.

Syndyk może prowadzić działalność gospodarczą. Z przepisów prawnych nie wynika, że prowadzenie działalności gospodarczej jest warunkiem koniecznym wykonywania funkcji syndyka. Należy skonstatować jednak, że na skutek ustanowienia nadrzędnej instytucji doradcy restrukturyzacyjnego, scalającej funkcję syndyka, nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, należałoby postulować wprowadzenie obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez każdego doradcę restrukturyzacyjnego, gdyż każdy doradca restrukturyzacyjny jest z mocy samego prawa uprawniony do świadczenia szerokiej gamy usług w ramach wykonywania wolnego zawodu, co w praktyce stanowi działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza syndyka może być rozważana jako jego tzw. własna działalność gospodarcza oraz jako dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego. W ramach tzw. własnej działalności gospodarczej syndyk bierze udział w postępowaniach upadłościowych oraz świadczy usługi doradztwa restrukturyzacyjnego w ich toku. Natomiast dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego prowadzi do powstania sytuacji, w której syndyk świadczy usługę polegającą na prowadzeniu działalności gospodarczej upadłego. Doradca restrukturyzacyjny może prowadzić działalność gospodarczą w wielu formach, w tym w ramach spółki handlowej, ale explicite nie można stwierdzić, że działalność ta może być wykonywana w ramach spółki partnerskiej.

Summary

The origins of the official receiver should be sought in Roman law. The Roman legislature created laws regard a magister bonorum, which should be treated as a prototype of the official receiver known european legislature. 

Official receiver should be considered primarily as a function performed by a restructuring advisor. Bankruptcy regulations analysis leads to the conclusion, that official receiver is not a judicial authority, but there are possibilities to treat him as a someone, who is similar to judicial authority. It can be said that official receiver is a quasi-authority at bankruptcy proceeding. Moreover, due to the principles of civil liability, the official receiver is an entrepreneur who is entitled to additional rights as a person participating in court proceedings.

The analysis of the acts on amending the bankruptcy law acts shows the direction of changes regarding the official receiver in Polish law. It seems that the Polish legislator is
striving to professionalize the profession of restructuring advisor. 

A restructuring advisor acting as a official receiver may run a business. It does not clearly follow from the provisions of the law that running a business is necessary to perform the function of a official receiver. However It should be noted, that as a result of the introduction of the restructuring advisor into the legal system, such an obligation exists.

The economic activity of a restructuring advisor performing the function of a official receiver is divided into the so-called own economic activity and activity consisting in running a bankrupt enterprise. As part of the so-called own business, the official receiver takes part in bankruptcy proceedings and provides restructuring advisory services for the bankrupt.

A restructuring advisor may conduct business activity in various forms, including within a commercial company.

Tytuł
Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym
Twórca
Terlecki Radosław
Promotor
dr hab. Flaga-Gieruszyńska Kinga, prof. US
Promotor
dr }Klich Aleksandra (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2022
Język
polski
Słowa kluczowe
syndyk; prawo upadłościowe,; działalność gospodarcza; przedsiębiorca
Słowa kluczowe
official receiver; bankruptcy law; business activity; entrepreneur
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska dopuszczona do publicznej obrony, udostępniona na podstawie Zarządzenia nr 274/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/17213/radoslaw-ryszard-terlecki
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia2 mar 2023, 13:01:39
Data mod.26 wrz 2023, 12:03:39
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0