Leadership-Focused Coaching (LFC) and supervision as an approach of educational staff : ethnographical comparative case study

CC BY Logo DOI

This study describes the LFC Leadership-Focused Coaching approach and supervision as a method of evaluation among educational staff. The aim of the analysis is to draw attention to the concept of reflexivity, to refer to the idea of partnership and to support teaching and management staff equally in their professional life. This ethnographic research was supported by experience on the example of a comperative case study in three different educational situations. Identified similarities and differences helped to identify opportunities and new assumptions for reflective work on the basis of research observations and theoretical analysis of concepts. Conclusions of the research drew attention to the role of group support, the importance of mentoring and showed the need for personal and emotional development. Both forms of evaluation were found to have many similarities, whereby the research helped to establish that they integrate the acquired knowledge through a reflective function. Subsequent approaches closed the research area in the conclusion that educational leadership also requires facilitation, while group collaboration provides an additional evaluation tool. This study  contributes to highlighting the importance of reflective supervision and LFC in the formation of modern education in the context of concern for respect, support and mentoring facilitation.

 

Niniejsze opracowanie opisuje podejście LFC Leadership-Focused Coaching oraz superwizję jako metodę ewaluacji wśród  pracowników oświaty. Celem analizy jest zwrócenie uwagi na pojęcie refleksyjności, odwołanie się do idei partnerstwa oraz do równomiernego wspierania kadry dydaktycznej i zarządzającej w życiu zawodowym. Tym samym poprzez badania etnograficzne poparte doświadczeniem na przykładzie comperative case study w trzech różnych sytuacjach edukacyjnych nastąpiło porównanie tych metod. Wyodrębnione podobieństwa oraz różnice pomogły wskazać szanse oraz wyłonić nowe założenia do pracy refleksyjnej na podstawie obserwacji badawczych jak i analizy teoretycznej pojęć. Wnioski przeprowadzonych badań zwróciły uwagę na rolę wsparcia grupowego, znaczenie mentoringu jak i ukazały potrzeby rozwoju osobistego, emocjonalnego oraz poszerzyły  zakres wsparcia o grupę liderów i studentów. Obydwie formy ewaluacji okazały się mieć wiele podobieństw, dzięki czemu badania pomogły ustalić, że integrują one zdobytą wiedzę dzięki funkcji refleksyjnej. Kolejne wnioski i podejścia zamknęły obszar badań w konkluzjach, iż przywództwo edukacyjne także wymaga facylitacji, natomiast współpraca grupowa stanowi dodatkowe narzędzie ewaluacji. Opracowanie to przyczynia się tym samym do wyeksponowania znaczenia superwizji refleksyjnej jak i LFC w kształtowaniu nowoczesnej kadry dydaktycznej i zarządzającej w kontekście troski o szacunek, wsparcie jak i mentorską facylitację.

Tytuł
Leadership-Focused Coaching (LFC) and supervision as an approach of educational staff : ethnographical comparative case study
Tytuł
Coaching skoncentrowany na przywództwie (LFC) i superwizja jako podejście pracowników oświatowych : etnograficzne porównawcze studium przypadku
Twórca
Okrasińska Dorota ORCID 0000-0001-8629-7922
Słowa kluczowe
coaching; facilitation; partnership; supervision
Słowa kluczowe
facylitacja; partnerstwo; superwizja
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.19251/sej/2022.16(13)
Źródło
Społeczeństwo. Edukacja. Język, 2022, tom 16, s. 169-182
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY CC BY
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 mar 2023, 08:54:22
Data mod.22 mar 2023, 08:54:22
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0