Legal and axiological standards in the functioning of foster care in Poland

CC BY-NC-ND

This paper discusses changes in the functioning of foster care since it was reformed in 1999. Its focus is to demonstrate changes in Polish law and evolution in pedagogical views as well as in administrative practice in the context legal standards of foster care set forth in international documents (Convention on the Rights of a Child, European Convention on Human Rights and many others) and in the constitutional principle of subsidiarity. Much attention was also devoted to provisions of the Act of 9 June 2011 on support for Families and Foster Care system as well as to new laws of the Family and Guardianship Code. Of paramount importance is the right of children in care to return to their families (family reintegration), a right that derives from international standards. In this context evolution in pedagogy and the significance of social care were emphasized. The author highlights emotional problems of foster families which hinder efforts aimed at supporting children’s parents.

 

Artykuł omawia zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu pieczy zastępczej, począwszy od  rozpoczęcia  jej  reformowania w 1999  roku. Akcent położono na pokazanie zmian polskiego prawa  i ewolucji pedagogicznej oraz administracyjnej praktyki, w kontekście standardów prawnych pieczy zastępczej wyznaczonych w międzynarodowych dokumentach  (Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Konwencja Praw Człowieka i wiele innych) oraz w konstytucyjnej zasady pomocniczości. Szczególnie wiele uwagi poświęcono uregulowaniom Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowym przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najistotniejsze znaczenie ma wynikające z międzynarodowych standardów prawo wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do powrotu do rodziny (reintegracja rodziny). Na tym tle pokazano przemiany w pedagogice i znaczenie pracy socjalnej. Autor zwraca uwagę na emocjonalne problemy rodzin zastępczych, które odmawiają działań wspierających rodziców wychowanków.

Tytuł
Legal and axiological standards in the functioning of foster care in Poland
Twórca
Andrzejewski Marek ORCID 0000-0002-6838-8414
Słowa kluczowe
piecza zastępcza; prawo rodzinne; rodzina zastępcza; placówka opiekuńczo­ ­wychowawcza; reintegracja rodziny
Słowa kluczowe
foster care; family law; foster Family; care and educational facilities; family reintegration
Data
2015
Typ zasobu
artykuł
Źródło
Horyzonty Wychowania / Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie. Wydział Pedagogiczny, 2015, vol. 14 no. 29, pp. 11-28
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia22 mar 2023, 08:55:17
Data mod.22 mar 2023, 08:55:17
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0