Local law of territorial self-government in the system of sources of law of the Third Polish Republic

CC BY-NC-ND Logo DOI

The paper addresses the interpretation of the concept of local law issued by local government, included in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Local law of territorial self-government, against authorizations of other law-making organs, features a broad spectrum of possibilities, from implementing acts to legislation different than statute, which depends on a specific statutory authorization that must carry out the constitutional principle of decentralization of public power under Article 15 and the principle of transferring to the local government of a substantial part of public duties under Article 16.

 

Tekst dotyczy interpretacji pojęcia prawa lokalnego wydanego przez samorząd terytorialny, zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Lokalne prawo samorządu terytorialnego, wbrew upoważnieniom innych organów ustawodawczych, zawiera szeroki spektrum możliwości, od aktów wykonawczych po ustawodawstwo inne niż ustawowe, które zależy od konkretnego ustawowego upoważnienia, które musi realizować konstytucyjną zasadę decentralizacji władzy publicznej zgodnie z art. 15 oraz zasadę przekazywania władzom lokalnym znacznej części społeczeństwa obowiązki na podstawie art. 16.

Tytuł
Local law of territorial self-government in the system of sources of law of the Third Polish Republic
Tytuł
Lokalne prawo samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa III Rzeczypospolitej Polskiej
Twórca
Bałaban Andrzej ORCID 0000-0003-3187-8329
Słowa kluczowe
principle of subsidiarity; statutory authorization; commune law-making
Słowa kluczowe
zasada pomocniczości; ustawowe upoważnienie; stanowienie prawa gminnego
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/ppk.2019.06.05
Źródło
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2019, nr 6 (52), s. 63-76
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 mar 2023, 08:21:30
Data mod.23 mar 2023, 08:21:30
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0