Local Polish self-governments against the challenges created by the risk of non-financial factors (ESG)

CC BY-NC Logo DOI

Celem artykułu jest usystematyzowanie stanu wiedzy na temat ryzyka czynników niefinansowych w polskim samorządzie terytorialnym. Ryzyko zmian klimatu, transformacji energetycznej, starzenia się społeczeństwa, czy ryzyko pandemiczne to tylko wybrane przykłady tego rodzaju ryzyka oddziałującego na jednostki samorządu terytorialnego (JST). W szczególności w artykule przedstawiono płaszczyzny i obszary usług publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny najbardziej wrażliwe na działanie ryzyka ESG. Zwrócono uwagę na mechanizm dostosowawczy i działania podjęte przez samorząd terytorialny w Polsce mające redukować negatywny wpływ ryzyka ESG na aktywność JST i stabilność ich budżetów. Zaprezentowano kwestie wpływu regulacji unijnych odnoszące się do „niskoemisyjności” i mające wpływ na transport publiczny, przybliżono kwestie dotyczące działań na rzecz transformacji energetycznej, czy walki ze smogiem. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury, metody porównawcze, obserwację, metody indukcji i dedukcji. Opracowanie jest jednym z pierwszych, które podejmuje dyskusję na temat roli i miejsca ryzyka czynników finansowych w działalności JST.

 

The article aims to systematize the state of knowledge about the risk of ESG factors in the Polish local government. The risk of climate change, energy transformation, population aging or pandemic risk is just an example of this affecting local government units (LGUs). In particular, the article presents the areas of public services provided by local governments most sensitive to ESG risk. Attention was paid to the adjustment mechanism and actions taken by the local government in Poland to reduce the negative impact of ESG risk on the activity of local government units and the stability of their budgets. The issues of the impact of EU regulations relating to “low-emission” and affecting public transport were presented, as well as the problems related to activities for the energy transformation or the fight against smog. The article uses critical literature analysis, comparative methods, observation, induction, and deduction methods. The study is one of the first to discuss the role and risk place of ESG factors in the activities of local government units.

Tytuł
Local Polish self-governments against the challenges created by the risk of non-financial factors (ESG)
Tytuł
Polski samorząd terytorialny wobec wyzwań kreowanych przez ryzyko czynników niefinansowych (ESG)
Twórca
Zioło Magdalena ORCID 0000-0003-4136-046X
Słowa kluczowe
risk; ESG; self-government; public services
Słowa kluczowe
ryzyko; samorząd; usługi publiczne
Współtwórca
Wójtowicz Katarzyna
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.22630/PEFIM.2022.28.77.23
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2022, nr 28 (77), s. 179-193
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC CC BY-NC
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 mar 2023, 08:22:38
Data mod.23 mar 2023, 08:22:38
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0