Population ageing and Poland's international investment position

CC BY-NC-ND Logo DOI

The aim of this paper is to try to evaluate the impact of population ageing on Poland’s international investment position in the next five decades. To that end, a literature review was carried out along with a comparative analysis of measures of population ageing in Poland and other countries using logical deduction. The results of the study show that the expected intensive progress of population ageing in the 2020–2065 period will contribute to an increased demand for foreign capital, an increasingly negative international net investment position as well as unfavourable changes in the structure of foreign liabilities. The influx of foreign capital caused by population ageing might not translate into the expected maintenance of / increase in the rate of economic growth, while the substantial negative net international investment position may become a barrier to development in subsequent periods.

 

Celem artykułu jest próba oceny wpływu starzenia się ludności na międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski w najbliższym pięćdziesięcioleciu. Dla realizacji celu przeprowadzono badania literaturowe, analizę porównawczą mierników starzenia się populacji Polski i innych krajów oraz logiczne wnioskowanie. Wyniki badań wskazują, że prognozowany wysoki poziom zaawansowania procesu starzenia się ludności Polski w  okresie 2020–2065 skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na zagraniczny kapitał, zwiększeniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto i niekorzystnymi zmianami w strukturze zagranicznych pasywów. Napływ zagranicznego kapitału, indukowany starzeniem się populacji, może nie przełożyć się na oczekiwane utrzymanie lub zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego, a duża ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto może stać się barierą rozwoju w kolejnych
okresach.

Tytuł
Population ageing and Poland's international investment position
Tytuł
Starzenie się ludności a międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski
Twórca
Knap Renata ORCID 0000-0002-0433-1603
Słowa kluczowe
population ageing; international capital flows; international investment position; Poland
Słowa kluczowe
starzenie się populacji; międzynarodowe przepływy kapitału; międzynarodowa pozycja inwestycyjna; Polska
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15678/AOC.2019.2107
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, nr 2(21), s. 129-147
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia6 kwi 2023, 08:35:55
Data mod.6 kwi 2023, 08:35:55
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0