Realizacja programu Gwarancje dla młodzieży w Polsce

CC BY-NC-ND Logo DOI

Bezrobocie osób młodych jest ogromnym problemem w Unii Europejskiej. By ograniczyć jego rozmiary, wspólnie opracowano specjalny program o nazwie Gwarancje dla młodzieży, mający stanowić remedium na istniejącą sytuację. Program ten wdraża również Polska, stąd celem artykułu jest przedstawienie efektów jego realizacji i ich ocena na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych do monitorowania. Okres badawczy to lata 2012-2017. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, danych statystycznych, metodę wskaźnikową, analizę porównawczą oraz skalę ocen „plusowych” określających poziom osiągnięć. Analiza wykazała, że osiągnięto dość zadowalający i średnio zadowalający poziom czterech wskaźników kluczowych do monitorowania efektów, a niezadawalający pozostałych wskaźników. Można zatem powiedzieć, że Program Gwarancje dla młodzieży przyniósł pozytywny efekt i nie jest potrzebne kreowanie nowych programów wspomagających młodzież, lecz doskonalenie istniejących narzędzi aktywizacji.

 

Unemployment among young people is a huge problem in the European Union. To reduce its size, a special program called Guarantees for the Youth was developed jointly to remedy the existing situation. This program is also implemented by Poland, hence the aim of the article is to present the effects of its implementation and their assessment on the basis of synthetic indicators set for monitoring. The research period is 2012-2017. The article uses the method of analysis of legal acts, statistical data, the index method, comparative analysis and the scale of “plus” assessments defining the level of achievements. The analysis showed that a fairly satisfactory and moderately satisfactory level of 4 key indicators to monitor the effects was achieved, and the other indicators were unsatisfactory. It can therefore be said that the Guarantees for the Youth program has had a positive effect and it is not necessary to create new programs supporting youth, only to improve existing activation tools.

Tytuł
Realizacja programu Gwarancje dla młodzieży w Polsce
Tytuł
Guarantees for the Youth Program in Poland
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
gwarancja dla młodzieży; efekty; wskaźniki
Słowa kluczowe
guarantee for the youth; effects; key indicators
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2018.537.03
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 537, s. 33-43
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia14 kwi 2023, 08:16:33
Data mod.14 kwi 2023, 08:16:33
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0