Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

CC BY-NC-ND Logo DOI

System rachunkowości generuje informacje dla potrzeb różnych grup użytkowników zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, czyli rozwojem skierowanym na harmonizowanie celów: ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych. To prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii ze środowiskiem naturalnym, tak aby nie spowodować w nim nieodwracalnych zmian. Artykuł ma na celu: przedstawienie roli rachunkowości jako instrumentu wspierającego zrównoważony rozwój na przykładzie PGL LP, które prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną, oraz wskazanie, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w systemie rachunkowości PGL LP nie są w stanie w pełni zaspokajać potrzeb informacyjnych różnych grup interesariuszy o zrównoważonej gospodarce leśnej. Dla potrzeb opracowania przyjęto hipotezę: „Rachunkowość we wspieraniu zrównoważonego rozwoju jest podstawowym narzędziem informującym o ekonomicznych, ekologicznych i społecznych działaniach organizacji”. Założony cel został zrealizowany przy wykorzystaniu krytycznej analizy krajowych i zagranicznych opracowań, metody opisowej, a także analizy zjawisk i syntezy wyników.

 

Accounting is one of the most important information systems of a company. It is a special information system, an international language of business. The accounting system generates information for different groups of information users interested in sustainable development, which is a development aimed at harmonizing (wisely) different purposes: economic, social and environmental. It is an economic activity, in harmony with the environment, so as not to cause irreversible changes in it. The article aims to: present the role of accounting as an instrument supporting sustainable development on the example of the State Forests, which run sustainable forest management and an indication that the existing solutions adopted in the accounting system of the State Forests are not able to fully satisfy the information needs of different stakeholder groups on sustainable forest management, which is part of sustainable development. For the purposes of the development a hypothesis has been created: “Accounting in support of sustainable development is the basic tool for informing about the economic, environmental and social activities of the organization.” Founded objective was achieved using a critical analysis of national and international studies, descriptive method, as well as analysis and synthesis of phenomena results.

Tytuł
Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Tytuł
The role of accounting in sustainable development support on the example of the state forest holding
Twórca
Sadowska Beata ORCID 0000-0003-4190-9440
Słowa kluczowe
rachunkowość; zrównoważony rozwój; lasy państwowe
Słowa kluczowe
accounting; sustainable development; State Forests
Data
2017
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2017.479.12
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 479, s. 137-147
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia27 kwi 2023, 14:23:31
Data mod.27 kwi 2023, 14:23:31
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0