Ocena systemów wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionach transgranicznych na przykładzie Brandenburgii i Pomorza Zachodniego

Streszczenie

Prowadzenie skutecznej polityki innowacyjnej to obecnie niezbędny warunek w rozwoju gospodarczym regionu. Efektywność prowadzonych działań uzależniona jest przede wszystkim od wydajnego i konkurencyjnego funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych, w tym firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże ze względów strukturalnych i ograniczonych możliwości interpersonalnych, podmioty te potrzebują dobrze zorganizowanego zewnętrznego wsparcia naukowego, finansowego i kontraktowego. Wynika stąd konieczność angażowania publicznych środków wspierania innowacji w rozwój koniunkturalny MŚP w gospodarce. Dobrze opracowany i odpowiednio wdrażany system procesu wsparcia innowacji to podstawa wydajności ekonomicznej i postępu regionalnej gospodarki.
Autorka pracy postawiła sobie za zadanie zbadanie: w jakich warunkach na poziomie regionalnym, najszybciej rozwija się potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Praktyczne zainteresowanie dysertacji, poprzez naukowe podejście do tematu, polega na wypracowaniu punktu wyjścia dla bazy generującej siłę, która wzmocni innowacyjność MŚP.
Część I: Podstawy teoretyczne
Część teoretyczna pracy gromadzi generalne, istniejące podejścia koncepcyjne w realizacji produktywnych regionalnych polityk innowacyjnych wśród MŚP.
Część II: Analiza empiryczna
Badanie empiryczne analizuje dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich w ramach Strategii Lizbońskiej z jej kontynuacją poprzez program Europa 2020 w latach 2007-2019, na podstawie dwóch regionalnych studiów przypadku: wschodnioniemieckiego landu Brandenburgia i Województwa Zachodniopomorskiego.
Część III: Wnioski i regionalne implikacje gospodarcze
Wyniki z przeprowadzonych analiz teoretycznych i badania empirycznego, to sześć kluczowych wniosków. W badaniu zaprezentowane zostały także realne, regionalne implikacje gospodarcze, które mogą przyczynić się do udoskonalenia obecnie stosowanego
systemu finansowania innowacji w regionach. Obok tego badanie pokazuje możliwą strukturę organizacyjną „regionalnej agencji innowacji”, która jako „One-Stop-Agency” byłaby instytucją kompleksowej obsługi, ale przede wszystkim punktem koordynującym i monitorującym realizację strategii zintegrowanego wspierania regionalnych innowacji.
Nowy okres funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 otwiera dla regionów szerokie możliwości finansowe, które przy efektywnym wykorzystaniu mogą generować wzrost gospodarczy z osiągnięciem swoistej konkurencyjności rynkowej. Wyniki badania mają zatem znaczenie zarówno naukowe jak i praktyczne.

Summary

Conducting effective innovation policy is nowadays an essential condition in the economic development of the region. The effectiveness of the conducted activities depends primarily on the efficient and competitive functioning of local economic entities, including companies from the small and medium-sized enterprise sector. However, due to structural reasons and limited interpersonal capabilities, these entities need well-organized external scientific, financial and contractual support. Hence, the need to involve public innovation support measures in the economic prosperity of SMEs. Well-designed and properly implemented system of innovation support process is the basis of economic efficiency and progress of regional economy.
The author of this dissertation set herself the task of examining: under what conditions at the regional level, the innovative potential of small and medium-sized enterprises develops most rapidly. The practical interest of the dissertation, through a scientific approach to the topic, is to develop a starting point for a power generating base that will strengthen the innovation of SMEs.
Part I: Theoretical background
The theoretical part of the work gathers general existing conceptual approaches in the implementation of productive regional innovation policies among SMEs.
Part II: Empirical Analysis
The empirical study analyzes the dynamics of socio-economic development of European regions in the framework of the Lisbon Strategy with its continuation through the Europe 2020 program from 2007 to 2019, based on two regional case studies: the East German state of Brandenburg and the West Pomeranian Voivodeship.
Part III: Conclusions and Regional Economic Implications
The results from the theoretical analysis and empirical investigation are six key conclusions. The study also presents real regional economic implications that can contribute to the improvement of the currently used innovation funding system in the regions. Alongside this, the study shows a possible organizational structure for a "regional innovation agency", which
as a "One-Stop-Agency" would be the institution of comprehensive service, but above all a coordinating and monitoring point for the implementation of a strategy for the integrated support of regional innovation.
The new period of the European Union Structural Funds for 2021-2027 opens up a wide range of financial opportunities for regions, which, if used effectively, can generate economic growth with the achievement of a kind of market competitiveness. Therefore, the results of the study have both scientific and practical significance.

Tytuł
Ocena systemów wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionach transgranicznych na przykładzie Brandenburgii i Pomorza Zachodniego
Tytuł
Evaluation of innovation support systems for small and medium-sized enterprises in cross-border regions on the example of Brandenburg and West Pomerania
Twórca
Kieres Aleksandra
Promotor
dr hab. Janasz Krzysztof, prof. US
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2021
Język
polski
Słowa kluczowe
ekonomia; finanse; finansowanie innowacji; innowacje; małe i średnie przedsiebiorstwa; nauki społeczne; polityka innowacyjna
Słowa kluczowe
economics; finance; patent law; innovations; small and medium-sized enterprises; social sciences; innovation policy
Prawa autorskie
Brak zgody na udostępnienie treści po obronie
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/16450/aleksandra-kieres
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia26 kwi 2023, 14:44:11
Data mod.26 kwi 2023, 14:44:11
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0