Morfofunkcjonalne uwarunkowania zawodników uprawiających futbol amerykański z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry

Streszczenie

Budowa ciała stanowi istotny czynnik warunkujący sportowy sukces. Informacje, które dostarczają analizy cech morfologicznych, proporcji ciała wspomagają proces doboru i selekcji.

Głównym celem pracy była ocena morfofunkcjonalnego zróżnicowania zawodników futbolu amerykańskiego z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry, jak również pozycji zespołu w rankingu końcowym rozgrywek ligowych.

Materiał badań stanowiło 300 zawodników futbolu amerykańskiego dziewięciu zespołów według klasyfikacji końcowej opartej na miejscach rankingowych. Zawodnicy zostali podzieleni na 3 grupy ze względu na pełnione zadania i pozycje, jakie zajmują na boisku podczas gry.

Wykonano pomiary antropometryczne, analizę składu ciała, wykonano także pomiary statycznej siły mięśni ręki, oceniono próg bólu oraz częstość występowania hipermobilności. Materiał opracowano statystycznie.

Najwyższe wartości analizowanych cech morfologicznych oraz elementów składu ciała charakteryzowały zawodników funkcji 2.

Cechy morfologiczne zawodników takie jak: długość kończyny górnej, szerokość barków, szerokość bioder, szerokość klatki piersiowej oraz głębokość klatki piersiowej, a także: masa mięśni szkieletowych, beztłuszczowa masa ciała, całkowita objętość wody wykazały istotny związek z wynikiem sportowym zespołu ligowego w sezonie rozgrywek. Wyższe wartości tych parametrów charakteryzujące zawodników w zespole miały wpływ na wyższe miejsce zespołu w rankingu końcowym rozgrywek ligowych.

Zawodnicy kadry narodowej w odniesieniu do ogółu badanych zawodników cechowali się istotnie wyższymi wartościami: wysokości ciała, obwodów ramion i klatki piersiowej oraz masy mięśniowej, beztłuszczowej masy ciała i całkowitej objętości wody w organizmie. W przypadku porównania procentowej zawartości tkanki tłuszczowej zawodnicy kadry narodowej charakteryzowali się niższymi wartościami niż ogół badanych zawodników.

Najwyższe wartości progu bólu oraz siły mięśni ręki osiągnęli zawodnicy formacji 2.

Analiza częstości występowania hipermobilności stawów wśród polskich zawodników futbolu amerykańskiego wykazała, że jedynie 16,67% spośród wszystkich badanych cechuje nadmierna ruchomość w stawach. Występowanie hipermobilności stawów nie miało wpływu na wyniki sportowe osiągane przez poszczególne zespoły.

Prowadzone badania pozwoliły na oryginalny, specyficzny dla zawodników futbolu amerykańskiego opis zmiennych antropometrycznych zawodników, które powinny być uwzględniane przy doborze i selekcji zawodników. 

 

Summary

Body build is an important factor conditioning sporting success. Information that provides analysis of morphological features, body proportions, supports the selection process.

The main aim of the study was to assess the morphofunctional diversity of American football players, taking into account the specialization on the field during the game, as well as the tema’s position in the final league ranking.

The research material consisted of 300 American football players of nine teams according to the final classification based on ranking places.

Anthropometric measurements and body composition analysis were performed, hand muscle strength measurements were also, the pain threshold was assessed and the frequency of hypermobility. The material was statistically processed.

The highest values of the analyzed morphological features and body composition elements characterize formation 2 players.

Morphological features of players: upper limb length, shoulder width, hip width, chest width and chest depth, and skeletal muscle mass, fatless body mass, total water volume showed a significant relantionship with the sports result of the league team during the season.

Players of the national team in relation to all of the studied players were characterized by higher values: body height, shoulder and chest circumferences and: muscle mass, fatless body mass and total body water volume. In the case of comparison of the percentage of adipose tissue, the national team players were characterized by lower values than the total of the examined players.

The highest values of the pain threshold and the strenght of the hand muscle were achieved by the players of formation 2.

The analysis of the prevalence of joint hypermobility showed that only 16,67% of all respondents are characterized by excessive mobility in the joints.

The research allowed for an oryginal, specific for American football players, description of anthropometric variables of players, which should be taken into account when selecting players.

Tytuł
Morfofunkcjonalne uwarunkowania zawodników uprawiających futbol amerykański z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry
Tytuł
Morphofunctional conditions of players practicing American football considering the specialization on the pitch during the game
Twórca
Trubiłko Joanna
Promotor
dr hab. Chudecka Monika, prof. US
Promotor
dr Sieńko-Awierianów Elżbieta prof. US (promotor pomocniczy)
Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu; Nauki o kulturze fizycznej
Instytucja
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
futbol amerykański; budowa ciała; próg bólu; siła mięśni ręki; selekcja w sporcie; skład ciała; cechy morfologiczne; hipermobilność; morfofunkcjonalność
Słowa kluczowe
American football; body structure; pain threshold; hand muscle strength; selection in sport; body composition; morphological features; hypermobility; morphofunctionality
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/12152/joanna-trubilko
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia27 kwi 2023, 12:21:31
Data mod.7 cze 2023, 12:57:50
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0