Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego

Streszczenie

Wynik całkowity funkcjonuje w standardach rachunkowości od ponad 25 lat. Mimo tak długiego okresu nie wypracowano ram koncepcyjnych identyfikujących treść ekonomiczną wyniku całkowitego oraz określających zasady kwalifikacji pozycji wynikowych do wyniku finansowego netto lub do innych całkowitych dochodów. W konsekwencji, inne całkowite dochody są obecnie zbiorem pozycji o zróżnicowanym charakterze, przez co są one niezrozumiałe dla interesariuszy. Dlatego też głównym celem rozprawy jest opracowanie ram koncepcyjnych ujmowania i prezentacji wyniku całkowitego w sprawozdaniach finansowych. 

W rozdziale pierwszym, stanowiącym punkt wyjścia do rozważań w kolejnych częściach pracy, dokonano przeglądu koncepcji zysku sformułowanych przez wybranych przedstawicieli teorii ekonomii i rachunkowości.

Rozdział drugi pracy rozpoczyna się przedstawieniem ewolucji uregulowań związanych z koncepcją wyniku całkowitego. W dalszej części rozdziału skoncentrowano się na przeglądzie obecnie obowiązujących standardów rachunkowości, które odnoszą się do ujmowania i prezentacji informacji o składnikach innych całkowitych dochodów.

Poprzez systematyczny przegląd badań dotyczących wyniku całkowitego, w trzecim rozdziale pracy zidentyfikowano i usystematyzowano wiodące nurty badawcze. W tej części dysertacji dokonano między innymi wieloprzekrojowego porównania relewantności wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto. Odniesiono się również do wyników badań, w których analizie poddano wpływ innych całkowitych dochodów na poziom wskaźników klasycznie opartych na wyniku finansowym netto. Przeglądowi poddano także wnioski stawiane przez autorów badań dotyczących formy prezentacji informacji o wyniku całkowitym. Rozdział zamyka omówienie badań niewpisujących się w żaden z kluczowych nurtów badawczych. 

W czwartym rozdziale dysertacji, na podstawie analizy treści listów dyskusyjnych dwóch kluczowych dla obszaru wyniku całkowitego projektów IASB, dokonano identyfikacji potrzeb interesariuszy w zakresie ujmowania i prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Przeprowadzone rozważania obejmowały również analizę zgodności potrzeb interesariuszy z obecnymi regulacjami MSR / MSSF oraz przegląd zmian standardów w zakresie wyniku całkowitego, które z różnych powodów nie weszły w życie. Ostatnim i zarazem kluczowym elementem rozprawy jest koncepcja modyfikacji zasad ujmowania i prezentacji informacji o składnikach innych całkowitych dochodów. 

Summary

The concept of comprehensive income has been part of accounting standards for more than 25 years. Despite this long period, there is no conceptual framework that identifies the economic content of comprehensive income or establishes principles for classifying items of comprehensive income into net income or other comprehensive income. As a result, other comprehensive income currently comprises a set of items with different characteristics, making it incomprehensible to stakeholders. Therefore, the main objective of this dissertation is to develop a conceptual framework for the recognition and presentation of comprehensive income in financial statements.

The first chapter of the dissertation, which provides a starting point for the subsequent discussions, reviews the concepts of profit articulated by various representatives of economic and accounting theory.

The second chapter opens with an overview of the development of regulations relating to the concept of comprehensive income. The remainder of the chapter focuses on a review of current accounting standards relevant to the recognition and presentation of other comprehensive income.

The third chapter identifies and categorises leading research trends through a systematic review of studies on comprehensive income. This section includes, among other things, a cross-sectional comparison of the relevance of comprehensive income and net income, and an analysis of research on the impact of other comprehensive income on traditional financial indicators based on net income. It also reviews the conclusions that researchers have reached about the format of information presented in comprehensive income. Studies that do not fit into any of the major research trends are reviewed at the end of the chapter.

The fourth chapter identifies stakeholder needs regarding the recognition and presentation of other comprehensive income information through an analysis of the content of discussion letters from two key IASB projects. The discussion also includes an analysis of the consistency of stakeholder needs with current IAS / IFRS requirements and a review of changes to comprehensive income standards that have not been implemented for various reasons. The final and key part of the dissertation is the concept of modifying the principles for recognising and presenting information about other comprehensive income.

Tytuł
Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego
Tytuł
Recognition and presentation of information on other comprehensive income in the statement of comprehensive income
Twórca
Hendryk Michał
Promotor
dr hab. Hońko Stanisław, prof. US
Dyscyplina naukowa
Ekonomia i finanse; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Ekonomii i Finansów
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
wynik całkowity; wynik finansowy netto; inne dochody całkowite; MSR / MSSF; założenia koncepcyjne; stanowienie standardów rachunkowości
Słowa kluczowe
comprehensive income; net income; other comprehensive income; IAS / IFRS; conceptual framework; accounting standard-setting process
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/18504/michal-hendryk
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia12 maj 2023, 11:44:03
Data mod.31 sie 2023, 08:26:00
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0