Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi : wybrane zagadnienia

CC BY-NC-ND Logo DOI

Autorka poddaje analizie relację pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a poszczególnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, mającą kluczowe znaczenie dla realizacji układu z wierzycielami. Postępowania restrukturyzacyjne jako postępowania, których celem jest zapewnienie kontynuacji działalności dłużnika, z jednoczesnym zabezpieczeniem słusznych interesów wierzycieli, nie mają charakteru egzekucji generalnej, co jednoznacznie kształtuje ich relację wobec postępowania egzekucyjnego. To ostatnie postępowanie zmierza do zabezpieczenia indywidualnego interesu wierzyciela egzekwującego z zastosowaniem instrumentów opartych na przymusie państwowym, co czyni je ciągiem czynności o odmiennym charakterze niż postępowania restrukturyzacyjne. W konsekwencji ustawodawca wprowadza regułę prymatu postępowania restrukturyzacyjnego z uwagi na możliwość pogodzenia idei utrzymania działalności dłużnika z ochroną słusznych interesów wierzycieli. Co istotne, niektóre ze szczegółowych rozwiązań odnoszących się do tej problematyki budzą daleko idące wątpliwości interpretacyjne, co wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza z perspektywy praktyki organów egzekucyjnych.

 

The Author analyses the relationship between the enforcement proceedings and individual restructuring proceedings, which is of key importance for the implementation of the arrangement with creditors. Restructuring proceedings as proceedings aimed at ensuring the continuation of the debtor’s activity, while securing the legitimate interests of creditors, do not constitute general enforcement, which clearly shapes their relationship with the enforcement proceedings. The latter proceedings are aimed at securing the individual interest of the enforcing creditor with the use of instruments based on state coercion, which makes them a series of activities of a different nature than restructuring proceedings. As a consequence, the legislator introduces the rule of primacy of restructuring proceedings due to the possibility of reconciling the idea of maintaining the debtor’s activity with the protection of the legitimate interests the creditors. Importantly, some of the detailed solutions relating to this issue raise far-reaching interpretation doubts, which requires special attention, especially from the perspective of the practice of enforcement authorities.

Tytuł
Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi : wybrane zagadnienia
Tytuł
Relationship between enforcement proceedings and restructuring proceedings : selected issues
Twórca
Flaga-Gieruszyńska Kinga ORCID 0000-0001-5177-4450
Słowa kluczowe
postępowania restrukturyzacyjne; postępowanie egzekucyjne; zawieszenie postępowania egzekucyjnego; umorzenie postępowania egzekucyjnego; uchylenie zajęcia
Słowa kluczowe
restructuring proceedings; enforcement proceedings; suspension of enforcement proceedings; discontinuance of enforcement proceedings; annulment of seizure
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.26881/gsp.2022.s.05
Źródło
Gdańskie Studia Prawnicze, 2022, nr 5(57), s. 121-144
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Nauki prawne; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia23 maj 2023, 09:36:00
Data mod.23 maj 2023, 09:36:00
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0