Świadomość lokalna mieszkańców jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie gminy Karlino

CC BY-NC-ND Logo DOI

W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących problematyki udziału mieszkańców w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem kreowania potencjału turystycznego. W oparciu o przeprowadzone w środowisku lokalnych liderów zogniskowane wywiady grupowe omówiono główne problemy dotyczące udziału lokalnej społeczności w rozwoju turystyki w gminie Karlino. Zwrócono uwagę na rolę władz gminnych w kształtowaniu świadomości lokalnej oraz budzeniu aktywności społecznej i ekonomicznej wśród mieszkańców. Wyniki badań potwierdziły wysoki poziom świadomości mieszkańców gminy, zaangażowanie władz samorządowych oraz dobre relacje pomiędzy interesariuszami rozwoju turystyki. Głównym ujawnionym problemem były trudności w przepływie informacji. Jako sposób rozwiązywania problemów zaproponowano utworzenie nowych kanałów komunikacji i konsultowania się pomiędzy wszystkimi stronami.

 

The article presents an overview of issues related to the problem of participation of inhabitants in local development, with particular emphasis on creating tourism potential. Basing on the Focus Group Interviews conducted in the community of local leaders, the author analyses the main problems concerning the participation of the local community in the development of tourism in the municipality of Karlino. The article emphasises the role of commune authorities in shaping local awareness and awakening social and economic activity among the residents. The results of the research confirmed the high level of the commune residents’ awareness as well as the involvement of local authorities and good relations between stakeholders in the development of tourism. The difficulty in the flow of information turned out to constitute the main problem. As a way of solving the problems, creating new channels of communication and consultation between all parties have been suggested.

 

Tytuł
Świadomość lokalna mieszkańców jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie gminy Karlino
Tytuł
Local awarensess of inhabitants as a factor of tourism development on the example of Karlino municipality
Twórca
Głąbiński Zbigniew ORCID 0000-0003-0362-919X
Słowa kluczowe
tourism potential; local awareness; social participation
Słowa kluczowe
potencjał turystyczny; świadomość lokalna; partycypacja społeczna
Współtwórca
Duda Tomasz ORCID 0000-0003-2116-4584
Szostak Daniel ORCID 0000-0002-2912-2672
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2018.535.05
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 535, s. 59-71
Język
polski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 maj 2023, 08:18:09
Data mod.25 maj 2023, 08:18:09
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0