The ANOVA method as a popular research tool

CC BY-SA Logo DOI

W artykule zaprezentowano charakterystykę teoretyczno-praktyczną jednej z bardzo popularnych w badaniach eksperymentalnych metod statystycznych, czyli analizy wariancji ANOVA. W pracy opisano różne rodzaje analizy wariancji, podstawowe założenia statystyczne, a także procedurę badawczą jednej z wybranych rodzajów metody ANOVA, czyli jednoczynnikowej analizy wariancji. Celem artykułu było pokazanie założeń teoretycznych i procedury badawczej metody ANOVA, przykładowego zastosowania metody w badaniach nad użytecznością informacji serwisów internetowych oraz przegląd literatury dla wybranych zastosowań metody w różnych dziedzinach naukowych. Zaprezentowany w artykule opis metody ANOVA może być przydatny w praktycznym wyborze rodzajów eksperymentów badawczych i spodziewanych wyników statystycznych, które mogą być zrealizowane z użyciem analizy wariancji.

 

The article presents theoretical and practical characteristics of the ANOVA analysis of variance, that is one of very popular statistical methods in experimental research. The study describes various types of analysis of variance, basic statistical assumptions, as well as the one research procedure of the selected types of the ANOVA method, that is one-way analysis of variance. The aim of the article was to show the theoretical assumptions and the research procedure of the ANOVA method, exemplary application of the method in research on the information usefulness on websites and literature review for selected applications of the method in various scientific fields. Presented in the article, the ANOVA  method description can be useful in the practical selection of types of research experiments and expected statistical results, that can be implemented using analysis of variance.

Tytuł
The ANOVA method as a popular research tool
Tytuł
Metoda ANOVA jako popularne narzędzie badawcze
Twórca
Nowakowski Michał ORCID 0000-0003-1029-4594
Słowa kluczowe
ANOVA analysis of variance; one-way analysis of variance; two-way analysis of variance; applications of the ANOVA method
Słowa kluczowe
analiza wariancji ANOVA; jednoczynnikowa analiza wariancji; dwuczynnikowa analiza wariancji; zastosowania metody ANOVA
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/sip.2019.55-06
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2019, nr 55, s. 77-87
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia26 maj 2023, 08:10:05
Data mod.26 maj 2023, 08:10:05
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0