Wpływ technologii RFID na zarządzanie operacyjne aktywami sieciowymi i zapasami Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Streszczenie

Rozprawa podejmuje tematykę obejmującą wpływ zastosowania technologii RFID na zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwa pełniącego funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Podjęta w dysertacji problematyka i badania mają na celu zweryfikowanie postawionej hipotezy głównej, zgodnie z którą działania związane z wdrożeniem technologii radiowego znakowania aktywów sieciowych wpływają pozytywnie na zarządzanie operacyjne Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Weryfikacja hipotezy głównej prowadzona jest poprzez dążenie do osiągnięcia celu głównego oraz celów pomocniczych. Nadrzędnym celem badawczym jest opracowanie modelu wdrożenia technologii radiowego znakowania aktywów sieciowych w przedsiębiorstwie będącym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce w kontekście poprawy jego zarządzania operacyjnego. Cel główny uzupełniają cztery cele pomocnicze, które korespondują ściśle z tematyką dysertacji. Dotyczą one zbadania podstaw sektora dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, przeglądu i weryfikacji sposobu identyfikacji aktywów sieciowych oraz zarządzania gospodarką magazynową, kończąc na empirycznych badaniach terenowych wdrożenia technologii RFID na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, pozwalających na wskazanie kierunków jej wdrożenia w przedsiębiorstwie będącym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na bazie analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, z czego cztery mają charakter teoretyczny, a dwa empiryczny. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano i dokonano przeglądu zagadnień zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwa. Rozdział drugi poświęcono na krytyczną analizę w oparciu o dorobek literatury przedmiotu związany z gospodarką magazynową oraz infrastrukturą sieciową podmiotów o wysokim stopniu rozproszenia terytorialnego. W rozdziale trzecim dokonano opisu i analizy stanu sektora dystrybucji energii elektrycznej w Polsce oraz wykazano specyficzne formy działalności gospodarczej w tym sektorze. Rozdział czwarty dotyczy metod identyfikacji aktywów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem rozwoju technologii identyfikacji radiowej. Rozdział piąty zawiera badania własne, które dotyczyły empirycznego podejścia do wdrożenia technologii RFID w zastosowaniach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej. W rozdziale szóstym sformułowano autorski model wdrożenia technologii RFID w przedsiębiorstwie dystrybucji energii elektrycznej. Na podsumowanie dysertacji składają się kluczowe wnioski oraz kierunki dalszych rozważań w kontekście ujęcia modelowego oraz rozwoju pogłębionych badań realizowanych w przedmiotowym zakresie.

Summary

The dissertation deals with the impact of the use of RFID technology on the operational management of an enterprise acting as a Distribution System Operator. The issues and research are aimed at verifying the main hypothesis, according to which activities related to the implementation of radio marking technology for network assets have a positive impact on the operational management of the Distribution System Operator. The overriding research objective is to develop a model for the implementation of RFID technology for network assets. The auxiliary objectives concern the examination of the basics of the electricity distribution sector in Poland, review of the method of identification of network assets and warehouse management, ending with empirical field research of the implementation of RFID technology, allowing to indicate the directions of its implementation in the DSO. The dissertation consists of six chapters. The first chapter characterizes and reviews the issues of operational management of the enterprise. The second chapter is a critical analysis based on the literature on the subject related to warehouse management and network infrastructure of entities with a high degree of territorial dispersion. The third chapter describes and analyzes the state of the electricity distribution sector in Poland and shows specific forms of activity in this sector. The fourth chapter deals with methods of identifying company assets, taking into account the development of RFID technology. The fifth chapter contains own research, which concerned  the empirical approach to the implementation of RFID technology in the the operating activity of an electricity distribution company. The sixth chapter formulates a model for the implementation of RFID technology in an electricity distribution company. The summary of the dissertation consists of key conclusions and directions of further considerations in the context of the model approach and the development of in-depth research carried out in this field.

Tytuł
Wpływ technologii RFID na zarządzanie operacyjne aktywami sieciowymi i zapasami Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Tytuł
Impact of RFID technology on operational management of network assets and inventory of the Distribution System Operator
Twórca
Kuczkowski Rene
Promotor
dr hab. Drożdż Wojciech, prof. US
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
polski
Słowa kluczowe
RFID; energetyka; dystrybucja energii; zarządzanie operacyjne; zarządzanie aktywami; aktywa sieciowe; zarządzanie w energetyce
Słowa kluczowe
energy; energy distribution; operational management; asset management; network assets; energy management
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
Informacja w BIP: https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/18629/rene-kuczkowski
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia30 maj 2023, 11:04:49
Data mod.30 cze 2023, 07:17:21
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0