The 500+ Family Program and the objective of the Europe 2020 labor market area

CC BY-SA Logo DOI

There is huge controversy around the issue of the impact of the 500+ benefit program on the labour market in Poland, especially on the professional activity of women. The effects in this area are not only relevant for the country but also for the European Union as a whole, as they determine the achievement of the employment goal of the Europe 2020 strategy. It was, therefore, decided to examine this issue more closely. The main goal of the article is to investigate how the 500+ benefit affects the supply of female labour force and the achievement of the employment target of the Europe 2020 strategy. The specific objectives: (1) what were the goals of the Polish government in the area of the labour market at the beginning of the implementation of the EU strategy, and what goals are currently in the Strategy for Responsible Development (SOR)? (2) what were the dynamics of female labour supply compared to the changes in the labour market ? (3) what is the significance of the 500+ program for the trends in the labour market ? (4) what loss (if any) for the economy resulted from the reduction of women’s employment generated? The subject of the study is women’s labour supply/employment, and the subject of research is the Polish economy. To achieve the study goals, the desk research method, time series and indicator analysis, and GDP gaps were used. The research period is 2010-2019, with particular emphasis on the period after the introduction of the benefit in 2016. The research conducted shows that adverse changes in the labour force supply of women caused by the 500+ benefits, were offset by the return to the labour market of previously unemployed or inactive people. Thus, the strategic goal related to employment was achieved.

 

Istnieją ogromne kontrowersje wokół zagadnienia oddziaływania świadczenia 500+ na rynek pracy w Polsce, zwłaszcza na aktywność zawodową kobiet. Skutki w tym zakresie są istotone nie tylko dla kraju, ale też dla Unii Europejskiej, gdyż determinują zrealizowanie celu strategii Europa 2020 związanego z zatrudnieniem. Celem głównym artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak świadczenie 500+ wpływa na podaż pracy kobiet i realizację celu strategii Europa 2020 związanego z zatrudnieniem. Cele szczegółowe to: (1) Jakie były cele polskiego rządu w obszarze rynku pracy na początku realizacji strategii unijnej, a jakie są obecnie w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)? (2) Jak kształtowała się dynamika podaży kobiet na tle zmian na rynku pracy? (3) Jakie znaczenie dla trendów na rynku pracy ma program 500+? (4) Jaką stratę (i czy w ogóle) dla gospodarki wygenerowało zmniejszenie zatrudnienia kobiet? Przedmiotem badań jest podaż pracy kobiet/zatrudnienie, a podmiotem badań polska gospodarka. Okres badawczy to lata 2010-2019, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wprowadzeniu świadczenia w 2016 r. Z badań wynika, że niekorzystne zmiany w podaży pracy kobiet, spowodowane świadczeniem 500+, zostały zniwelowane powrotem na rynek pracy osób dotychczas bezrobotnych lub biernych zawodowo. Dzięki temu cel strategiczny związany z zatrudnienim został zrealizowany.

Tytuł
The 500+ Family Program and the objective of the Europe 2020 labor market area
Tytuł
Program RODZINA 500+ a cel z obszaru rynku pracy STRATEGII EUROPA 2020
Twórca
Kryk Barbara ORCID 0000-0003-1269-3142
Słowa kluczowe
labor market; women; Family 500+ program; strategies Europa 2020; rynek pracy; kobiety; program Rodzina 500+; strategia Europa 2020
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15611/pn.2020.9.06
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2020, vol. 64 issue 9, s. 71-86
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia7 wrz 2021, 13:36:44
Data mod.13 kwi 2022, 08:53:27
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0