Wpływ wdrożenia systemu zarządzania treścią na zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa

Streszczenie

Praca ta podkreśla znaczenie technologii informatycznych (IT) we współczesnym biznesie i podkreśla ciągłą potrzebę wprowadzania przez przedsiębiorstwa innowacji i dostosowywania się do nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania treścią (CMS). Wypełnia lukę badawczą w zrozumieniu, w jaki sposób dedykowane systemy IT, takie jak CMS, wpływają na zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa. W badaniu wykorzystano ankiety mające na celu zbadanie wpływu CMS na ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania informacją, mające na celu identyfikację czynników wpływających na jej użyteczność i efektywność.

Hipoteza badawcza zakłada, że wdrożenie CMS usprawnia zarządzanie zasobami informacyjnymi poprzez zapewnienie terminowego dostarczania treści, we właściwym formacie, języku i na urządzeniu, a to wszystko przy rozsądnych kosztach. Badanie łączy w sobie przegląd literatury, analizę CMS oraz badania ankietowe wśród pracowników przedsiębiorstw korzystających z CMS, obejmujące zarówno analizę ilościową, jak i jakościową.

Rozdział pierwszy zawiera podstawy teoretyczne obejmujące koncepcje zarządzania, rolę zarządzania informacją w organizacjach oraz wprowadzenie do zarządzania treścią. Śledzi historię zarządzania, bada różne perspektywy zarządzania i wyjaśnia ewoluujące rozumienie informacji w erze Big Data i globalizacji.

Rozdział drugi koncentruje się na zarządzaniu treścią w kontekście zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie, omawiając cykle życia treści, integrację technologii i wyzwania związane z obfitością informacji. Bada także zwrot w stronę zrównoważonego rozwoju oraz znaczenie systematycznego pozyskiwania, przechowywania i dostarczania treści.

Rozdział trzeci poświęcony jest systemom zarządzania treścią, oferując przegląd różnych typów CMS, ich funkcjonalności i wpływu inżynierii oprogramowania na CMS. Zapewnia także wgląd w popularne produkty CMS i kryteria wyboru jednego z nich.

W rozdziale czwartym zaprezentowano badania empiryczne dotyczące wpływu wdrożenia CMS na przedsiębiorstwa. Wykorzystując dane ankietowe i zaawansowane techniki analityczne, stara się zrozumieć czynniki wpływające na użyteczność CMS i jego wpływ na aspekty badawcze.

Wyniki badań dostarczają cennych informacji na temat wpływu wdrożenia CMS na zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa, pomagając w podejmowaniu decyzji o wyborze systemów klasy CMS.

 

Summary

This work highlights the significance of Information Technology (IT) in modern business and underscores the continuous need for businesses to innovate and adapt to new technologies, with a specific focus on content management systems (CMS). It addresses the research gap in understanding how dedicated IT systems, like CMS, impact enterprise information resource management. The research employs surveys to investigate CMS's influence on economic, social, and environmental aspects of information management, aiming to identify factors affecting its usefulness and efficiency.

The research hypothesis posits that implementing CMS enhances information resource management by ensuring timely content delivery, in the right format, language, and device, all a reasonable cost. The study combines literature review, CMS analysis, and surveys among employees of CMS-using enterprises, incorporating both quantitative and qualitative analysis.

Chapter one provides a theoretical foundation covering management concepts, information management's role in organizations, and introducing content management. It traces management's history, explores different management perspectives, and explains the evolving understanding of information in the era of Big Data and globalization.

Chapter two focuses on content management within the context of enterprise information management, discussing content lifecycles, technology integration, and the challenges of information abundance. It also explores the shift toward sustainable development and the importance of systematic content acquisition, storage, and delivery.

Chapter three delves into Content Management Systems, offering an overview of various CMS types, their functionalities, and the impact of software engineering on CMS. It also provides insights into popular CMS products and criteria for selecting one.

Chapter four presents empirical research on CMS implementation's effects on enterprises. Using survey data and advanced analysis techniques, it seeks to understand factors influencing CMS usefulness and its impact on the research aspects.

The research results contribute valuable insights into how CMS implementation affects enterprise information resource management, aiding decision-making in selecting CMS-class systems.

 

Tytuł
Wpływ wdrożenia systemu zarządzania treścią na zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa
Tytuł
Impact of content management system implementation on the management of enterprise information resources
Twórca
Schick Aleksandra
Promotor
dr hab. Swacha Jakub, prof. US
Dyscyplina naukowa
Nauki o zarządzaniu i jakości; Dziedzina nauk społecznych
Instytucja
Instytut Zarządzania
Miejsce wydania
Szczecin
Data
2023
Język
angielski
Słowa kluczowe
technologia informacyjna (IT); nowoczesny biznes; systemy zarządzania treścią (CMS); zarządzanie zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa; analiza ilościowa; analiza jakościowa; zarządzanie treścią; duże dane; globalizacja; cykle życia treści; systematyczne przyswajanie treści; przechowywanie treści; dostarczanie treści; systemy zarządzania treścią; rodzaje CMS-ów; podejmowanie decyzji; systemy klasy CMS; internet rzeczy
Słowa kluczowe
information technology (IT); modern business; content management systems (CMS); enterprise information resource management; quantitative analysis; qualitative analysis; content management; big data; globalization; content lifecycles; systematic content acquisition; content storage; content delivery; content management systems; CMS types; decision-making; CMS-class systems; internet of things
Prawa autorskie
Rozprawa doktorska zarchiwizowana po publicznej obronie, udostępniona na podstawie umowy licencyjnej z autorem
Opis
https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/19354/aleksandra-schick
Kategorie
Rozprawy doktorskie
Data udostępnienia23 paź 2023, 07:37:27
Data mod.17 lis 2023, 09:25:56
DostępPo zalogowaniu lub z obszaru biblioteki
Aktywnych wyświetleń0