Strassenverzeichnis als Geschichtsbuch : Hodonime Stettins 1871-1945

CC BY-SA Logo DOI

Artykuł bada nazewnictwo przestrzeni publicznej Stettina (dziś: Szczecin), miasta położonego wówczas na terenie niemieckiego obszaru kulturowego. W omawianym okresie na terenie Niemiec istniały kolejno aż trzy systemy państwowe: Rzeszy Niemieckiej, Republiki Weimarskiej oraz państwa narodowosocjalistycznego. Analiza hodonimów oferuje wgląd w kulturę pamięci i oficjalnie promowaną politykę historyczno-kulturową, praktykowaną w poszczególnych formach niemieckiej państwowości. Autor wykazuje podobieństwa i porównuje różnice pomiędzy kolejnymi okresami, wysnuwając wnioski na temat głównych cech nazewnictwa przestrzeni urbanistycznej dla każdego z nich.

 

The article includes an analysis of the names in the public space of Stettin (now: Szczecin), a town situated at the time in the German cultural area. In the investigated period of time there were three subsequent state systems there: the German Reich, the Weimar Republic and the Nazi (National Socialist) state. An analysis of hodonyms offers an insight into the culture of memory and officially promoted historical and cultural policy, practised in the subsequent forms of the German state. The similarities have been identified and the differences compared; at the same time, some conclusions have been arrived at concerning the names in the urban space in each of those periods. 

Tytuł
Strassenverzeichnis als Geschichtsbuch : Hodonime Stettins 1871-1945
Twórca
Wójcik Bartosz ORCID 0000-0002-8618-057X
Słowa kluczowe
Stettin; Szczecin; 1871-1945; hodonyms; street names; hodonimy; nazwy ulic
Data
2019
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/pz.2019.1-02
Źródło
Przegląd Zachodniopomorski, 2019, z. 1, s. 29-53
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia7 sty 2022, 13:27:35
Data mod.12 kwi 2022, 08:27:38
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0