Zasady korzystania z Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US zostały określone w Regulaminie udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego:

Zarządzenie nr 132/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Rozdział 8

Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US

 

§ 21

1.        Korzystanie z elektronicznego repozytorium utworów naukowych prowadzonego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, zwanego dalej „repozytorium”, jest możliwe za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://repo.usz.edu.pl/.

2.        Repozytorium służy udostępnianiu recenzowanych publikacji naukowych w szczególności artykułów, książek lub ich fragmentów, rozpraw doktorskich, materiałów konferencyjnych, raportów, prac dyplomowych za pośrednictwem sieci Internet.

3.        Za pośrednictwem repozytorium możliwe jest:

1)      przechowywanie i publiczne udostępnianie publikacji;

2)      przeglądanie i pobieranie publikacji.

4.        Dostęp do publikacji naukowych w repozytorium może być ograniczony z uwagi na przepisy prawa.

 

§ 22

1.           Repozytorium może zawierać:

1)        zasoby w domenie publicznej chronione prawem autorskim, które biblioteki systemu posiadają w wersji drukowanej;

2)        zasoby umieszczone na podstawie zgody osoby, której służą autorskie prawa majątkowe do tych zasobów;

3)        rozprawy doktorskie;

4)        publikacje pracowników Uczelni w otwartym dostępie.

2.        Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów repozytorium.

3.        Zabrania się kopiowania zasobów repozytorium w celu dalszego ich udostępniania, chyba że licencja stanowi inaczej.

4.        Pracownik i doktorant Uczelni mają prawo zgłosić swoją publikację naukową celem umieszczenia w repozytorium. Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego może określić wymagania techniczne dotyczące takich publikacji naukowych.

 

 

 

Dokumenty dotyczące Repozytorium:

1.      Zarządzenie nr 132/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego

2.      Zarządzenie nr 274/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich

3.      Zarządzenie nr 125/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Repozytorium elektronicznych wersji rozpraw doktorskich

4.      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 125/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2022 r.

5.      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2022 r.