Technology as a platform for intercultural communication exemplified by the migration from Africa and the Middle East

CC BY-NC-ND Logo DOI

Tekst dotyczy możliwości komunikacji międzykulturowej, jakie dają współczesne media cyfrowe. Analizuje możliwości jej rozwoju na przykładzie problemu masowej migracji do Europy. Dotyczy ona krajów, które są często dużo słabiej ekonomicznie rozwinięte niż kraje Europy czy Ameryki. Jak pokazują jednak dane dotyczące rozwoju technologii w tych krajach czy jej wykorzystania (np. w masowych ruchach społecznych z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w.), obywatele tych krajów nie są „cyfrowymi analfabetami”. Podobnie jest z migrantami przybywającymi z tych krajów. Dlatego media cyfrowe, a szczególnie takie narzędzia jak smartfony, mogą być wykorzystane w międzykulturowym dialogu oraz pomocy migrantom na różnych etapach ich migracyjnej wędrówki. Dotyczy to zwłaszcza etapu podejmowania decyzji, wędrówki do wybranego kraju czy aklimatyzacji w kraju docelowym. Powstało szereg takich pomocy (przede wszystkim aplikacji na smartfony), które jednak nie dotyczą w równym stopniu wszystkich trzech etapów życia migranta.

 

The text concerns the possibilities of intercultural communication offered by modern digital media. It analyses the possibilities of its development on the example of the problem of mass migration to Europe. It concerns countries that are often much less economically developed than European or American countries. However, as the data on the development of technology in these countries show or its use shows (e.g. in mass social movements from the turn of the first and second decades of the 21st century), the citizens of these countries are not “digital illiterates”. The same applies to migrants coming from these countries. That is why digital media, and especially tools such as smartphones, can be used in intercultural dialogue and to help migrants at various stages of their migration journey. This applies especially to the stage of decision making, migration to a selected country or adaptation in the destination country. A number of such aids were created (primarily smartphone applications), which, however, do not apply equally to all three stages of a migrant’s life.

Tytuł
Technology as a platform for intercultural communication exemplified by the migration from Africa and the Middle East
Twórca
Łuszczek Krzysztof ORCID 0000-0003-1862-5028
Słowa kluczowe
new technologies; migration; intercultural communication; smartphone
Słowa kluczowe
nowe technologie; migracja; komunikacja międzykulturowa; smartfon
Data
2020
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.15804/em.2020.01.12
Źródło
Edukacja Międzykulturowa, 2020, nr 1(12), s. 199-210
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Dyscyplina naukowa
Pedagogika; Dziedzina nauk społecznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 maj 2023, 08:29:59
Data mod.25 maj 2023, 08:29:59
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0