Teoria zagrożenia oraz cząsteczki niebezpieczeństwa

CC BY-NC-ND Logo DOI

Układ odpornościowy ssaków rozwinął wiele mechanizmów pozwalających na skuteczną walkę z czynnikami obcymi, w tym patogenami. W 1994 roku Polly Matzinger ogłosiła teorię zagrożenia, nowy pogląd w immunologii, opisujący w jaki sposób układ od-pornościowy reaguje na zagrożenie organizmu, spowodowane uszkodzeniem, ale także i obecnością patogenów. Teoria ta wnosi odmien-ne spojrzenie na obowiązujący dotychczas pogląd, według której układ odpornościowy rozróżnia struktury własne od obcych i reaguje wyłącznie na czynniki obce. Według teorii zagrożenia, układ odpornościowy posiada zdolność weryfikacji czynników bezpiecznych i nie-bezpiecznych, a więc teoria ta tłumaczy reakcje immunologiczne powstające m.in. na skutek uszkodzenia tkanek, określane „sterylnym zapaleniem”, ale także powstające w czasie zakażenia. Podstawowym i fundamentalnym elementem w tej teorii są cząsteczki sygnalizujące niebezpieczeństwo lub uszkodzenie – cząsteczki DAMP (Damage/ Danger-Associated Molecular Patterns), uwalniane z uszkodzonych lub martwych tkanek, choć są one także obecne w stanach fizjologicznych, które warunkują analogiczną odpowiedź immunologiczną do tej, która zgodna jest z założeniami self/non-self. 

 

The immune system (IS) of mammals has developed many mechanisms to effectively ravage foreign factors, including patho-gens. In 1994, Polly Matzinger published a theory of danger, a new view in immunology, describing the response of the immune system to danger, caused by trauma and/or presence of pathogens. This theory brings a different view on the current theory, that the IS distinguishes between own (self ) and foreign (non-self ) structures and reacts only to non-self factors. According to the danger theory, the IS has the ability to verify “safe” and “dangerous” factors, thus explaining immune reactions caused by tissue damage, referred to as “sterile inflam-mation”, but also occurring during the infection. It is believed that the fundamental elements in danger theory are dangerous molecules- damage-associated molecular pattern (DAMP), which are released from damaged or dead tissue and cells, but they are also present in physiological conditions and give analogous immune response to this induced by self/ non-self factors.

Tytuł
Teoria zagrożenia oraz cząsteczki niebezpieczeństwa
Tytuł
Danger theory and damage associated molecular patterns
Twórca
Poniewierska-Baran Agata ORCID 0000-0001-6719-803X
Słowa kluczowe
danger theory; danger factors; DAMP
Słowa kluczowe
teoria zagrożenia; cząsteczki zagrożenia
Współtwórca
Tokarz-Deptuła Beata ORCID 0000-0001-8308-7284
Deptuła Wiesław ORCID 0000-0001-5367-7670
Data
2018
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.21307/PM-2018.57.4.328
Źródło
Postępy Mikrobiologii, 2018, vol. 57 nr 4, s. 328-337
Język
angielski
Prawa autorskie
CC BY-NC-ND CC BY-NC-ND
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia25 maj 2023, 09:29:52
Data mod.25 maj 2023, 09:29:52
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0