Konzeptualisierung der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ vor dem Hintergrund der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHT IST UNTEN

CC BY-SA Logo DOI

Der Beitrag greift die Frage nach dem Geltungsbereich der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHT IST UNTEN für die Emotionen am Beispiel der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ auf. Diskutiert wird die These, dass positive Emotionen von den Menschen räumlich oben und negative unten lokalisiert werden. Den Ausgangspunkt für die Erörterungen bildet die Untersuchung von Marmolejo-Ramos et al. (2017) zu der räumlichen Lokalisation der Emotion ‚Überraschung‘ im Vergleich zu der räumlichen Lokalisation der Emotionen ‚Freude‘ und ‚Traurigkeit‘. Am Beispiel der Emotion ‚Wut‘ wird gezeigt, dass der generalisierende Charakter dieser These nicht auf alle Emotionen zutrifft. Im Beitrag werden drei Experimente präsentiert, die an polnischen Probanden durchgeführt wurden. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Sprache-Denken-Relation weiter diskutiert.

 

The paper explores the question of the scope of the conceptual metaphors GOOD IS UP and BAD IS DOWN for emotions using the example of the emotions ‘surprise’ and ‘anger’. It discusses the thesis that positive emotions are localized upper and negative ones lower by the person. The starting point is the study by Marmolejo-Ramos et al. (2017) regarding the spatial localization of the emotion ‘surprise’ compared to the spatial localization of the emotions ‘joy’ and ‘sadness’. Using the example of the emotion ‘anger’, it is shown that the generalizing character of this thesis does not apply to all emotions. The paper presents three experiments conducted on Polish subjects. The results are discussed further with regard to the language-thought relation.

 

Artykuł podejmuje problem zakresu oddziaływania metafor konceptualnych DOBRE U GÓRY i ZŁE U DOŁU w odniesieniu do emocji na przykładzie emocji ‘zaskoczenie’ i ‘wściekłość’. Przedmiotem dyskusji jest teza, że pozytywne emocje są przestrzennie lokalizowane wyżej, a negatywne niżej. Punkt wyjścia dla rozważań stanowi badanie Marmolejo-Ramos et al. (2017) dotyczące przestrzennej lokalizacji emocji ‘zaskoczenie’ w porównaniu do przestrzennej lokalizacji emocji ‘radość’ i ‘smutek’. Na przykładzie emocji ‘wściekłość’ pokazano, że generalizujący charakter tej tezy nie obejmuje wszystkich emocji. W artykule zaprezentowano trzy eksperymenty przeprowadzone na polskojęzycznych osobach badanych. Uzyskane wyniki poddano dalszej dyskusji w kontekście relacji język-myślenie.

Tytuł
Konzeptualisierung der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ vor dem Hintergrund der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHT IST UNTEN
Tytuł
Conceptualization of the emotions ‘surpriseʼ and ‘angerʼ against the background of the conceptual metaphors GOOD IS UP and BAD IS DOWN
Twórca
Mazurkiewicz-Sokołowska Jolanta ORCID 0000-0002-0699-5518
Słowa kluczowe
kognitive Linguistik; konzeptuelle Metaphern; Emotionen
Słowa kluczowe
lingwistyka kognitywna; metafory konceptualne; emocje
Słowa kluczowe
cognitive linguistics; conceptual metaphors; emotions
Data
2022
Typ zasobu
artykuł
Identyfikator zasobu
DOI 10.18276/CGS.2022.31-07
Źródło
Colloquia Germanica Stetinensia, 2022, nr 31, s. 117-131
Język
niemiecki
Prawa autorskie
CC BY-SA CC BY-SA
Dyscyplina naukowa
Językoznawstwo; Dziedzina nauk humanistycznych
Kategorie
Publikacje pracowników US
Data udostępnienia10 sie 2023, 09:11:51
Data mod.10 sie 2023, 09:11:51
DostępPubliczny
Aktywnych wyświetleń0